Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9912
Title: Dielektrik Kamadan Kırınım Problemlerinin Çözümüne İlişkin Yeni Bir Yöntem
Other Titles: A New Method For The Diffraction Problems From The Dielectric Wedge
Authors: Akkaya, İnci
Erdogan, Levent
Sistem Analizi
System Analysis
Keywords: saçılma problemi
kırınım
kırınmış alanlar
yarısonsuz düzlem
yarım düzlem
iletken kama
dielektrik kama
eşdeğer yüzey akımları
scattering problem
diffraction
diffracted field
semi-infinite plane
half-plane
conducting wedge
dielectric wedge
equivalent surface currents
Issue Date: 9-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kırınım problemleri için yeni bir yaklaşımla yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bugüne kadar, kırınım problemlerinde kullanılan ve enerjinin sakınımı ilkesine uymayan ışın teorisi ve köşeden saçılma yaklaşımından farklı olarak, boşluktaki eşdeğer yüzey akımları kullanılmıştır. Teklik teoremi ve Huygens ilkesi çerçevesinde, Stratton’un eşdeğer yüzey akımlarını kullanan yeni yöntemle, yarı-sonsuz mükemmel iletken düzlem, mükemmel iletken kama ve dielektrik kama için gölge bölgesi alanı ifadeleri semer noktası yaklaşıklığı ile elde edilmiştir. Bu yöntemle, şu ana kadarki çalışmalarda sonsuz değerler veren gölge bölgesi geçiş sınırı ifadeleri de kesin olarak bulunmuştur.
In this study, a new method with a new approach for diffraction problems is developed. Equivalent source currents in the space are used which is different from the approach of ray theory and scattering at the edges, used for diffraction problems to date, that contradicts the principle of conservation of the energy. Shadow region fields with saddle point approximation were obtained for perfectly conducting semi-infinite plane, perfectly conducting wedge and dielectric wedge by new method using Stratton’s equivalent source currents with the frame of uniqueness theorem and Huygens’ principle. By this method, expressions on the shadow transition boundary are also obtained exactly, although they give infinite values in other diffraction formulas.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9912
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9791.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.