Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8979
Title: Atıksu Arıtma Tesislerindeki Yan Akımların Arıtma Sistemine Etkisi
Other Titles: The Effect Of Subflows In Wastewater Treatment Plants To The Treatment System
Authors: Görgün, Erdem
Taşkınoğlu, Onur
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Anaerobik çamur çürütücü
Yan akımlar
Modelleme
Süpernatant
Anaerobic sludge digester
sub-flow
modelling
supernatant
Issue Date: 8-Jan-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, atıksu arıtma tesislerindeki yan akımların (ön yoğunlaştırıcı üst suyu ve belt filtrelerden çıkan üst su) arıtma sistemine etkisi incelenmiştir. Örnek tesis olarak, anaerobik çamur çürütücü, azot ve fosfor gideren üniteler içermesinden dolayı Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi seçilmiştir. Tesisin farklı noktalarından alınan numunelerle deneysel çalışma yürütülmüş ve elde edilen sonuçlar ve tesisten alınan veriler yardımıyla kütle dengeleri kurulmuştur. Daha sonra modelde kullanılmak üzere tesisteki her bir üniteye giren ve çıkan debiler bulunmuştur. Model olarak Biowin kullanılmıştır. KOİ ve TKN, literatürdeki veriler yardımıyla fraksiyonlarına ayrılmış, bu değerler programa girilmiştir. Her bir ünitenin yüksekliği, alanı, akımların döndürüleceği noktalar programa tanıtılarak model oluşturulmuş, doğrulama çalışmalarıyla modelin tesisi temsil edip etmediğine bakılmıştır. Yan akımlarla (süpernatant) ilgili olarak değişik üç senaryo üretilerek farklı durumlarda tesisin nasıl etkilendiğine bakılmış ve son olarak da tesis için en uygun arıtma düzenine karar verilmiştir.
In this study, the effect of sub-flows (supernatant originating from primary thickener and belt filters) in wastewater treatment plants to treatment system was investigated. Kayseri Wastewater Treatment Plant was selected as an example plant because of including anaerobic sludge digester and units for nitrogen and phosphorus removal. An experimental study was carried out with the samples taken from the different points of the plant and mass balances was created by the aid of obtained results and datas taken from the plant. Then influent and effluent flows were calculated to be able to use in the model. Biowin was used as a model. COD and TKN were seperated into the fractions with the aid of datas in literature and these values were entered to the programme. The model was occured by introducing the height and the area of each unit and the points that the flows would be returned to the programme. It was investigated with the verification studies that if the model represented the plant or not. It was searched that how the plant was affected at different positions by creating three different scenarios related to sub flows and lastly the most appropriate treatment schedule for the plant was decided.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/8979
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8981.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.