Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8876
Title: Amonyum Ve Potasyumu Geri Kazanılan Sarı Suyun Partiküler Boyut Dağılımı Ve Anaerobik Arıtılabilirliği
Other Titles: Anaerobic Treatment And Particular Size Distribution Of Yellow Water Recycling Ammonium And Potassium
Authors: Kınacı, Cumali
Kıratlı, Tuğçe
405966
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: idrar
partikül boyut analizi
anaerobik arıtım
SMA
Urine
particular size distribution
anaerobic treatment
SMA
Issue Date: 12-Jul-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Evsel atıksularının fraksiyonlarından biri olan idrarın önemli bir besi maddesi kaynağı olabileceği ve tarımda gübre olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Böylece, bekletilmiş idrardaki besi maddelerinin (büyük ölçüde amonyum ve potasyum) klinoptilolit yüzeyinde tutulması ile toprakta kullanılabilecek gübre etkin madde elde edilebilmektedir. Ancak, bu aşamadan sonra içerisindeki besi maddeleri geri kazanılmış idrar halen kirletici olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da bu idrarın arıtımına yönelik araştırma yapılması planlanmış ve bu amaçla anaerobik arıtma yöntemi denenmiştir. Bu çalışma dört aşamalı olarak yapılmıştır. Birinci aşamada, iyon değişimi yöntemi kullanılarak kolonda klinoptilolit üzerinde gübre etkin maddelerden olan amonyum ve potasyum geri kazanılmıştır. İkinci aşamada, amonyum ve potasyumu büyük ölçüde geri kazanılmış idrar numunesinin karakterizasyonu yapılmıştır. Üçüncü aşamada, karakterizasyonu çıkarılan idrarın partikül boyut analizi çalışmaları yapılmıştır. Bekletilmiş idrar numunesi dokuz farklı membrandan süzülmüş, KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve UYA (Uçucu Yağ Asitleri) konsantrasyonları karşılaştırılmıştır. Dördüncü aşamaya ön çalışma olarak mezofilik şartlarda granüler çamur bekletilmiş idrara alıştırılmıştır. pH ayarlaması için kullanılan asidin çeşitliliğine ve farklı KOİ konsantrasyonlarına göre dört tip reaktör kurulmuştur. Yapılan çalışmalara ek olarak idrarın tuzluluğunun fazla olması nedeniyle anaerobik arıtılabilirliğe, tuzluluğun etkisini incelemek amacı ile farklı tuz konsantrasyonlarında dört adet reaktör daha kurulmuştur.
It is predicted that a large component of the domestic wastewaters, urine, is highly rich in nutrients, and thus can be used in agriculture as a fertilizer. With the attachment of the precipitated nutrients in the urine mainly composed of ammonium and potassium to the clinoptilolite surface, the active fertilizer in the soil is acquired. However, the urine being recycled of the nutrients after the first step is considered as an environmental pollution. The essays in the consequent pages gives a further comprehension of the blueprints on conducting the treatment of the urine which have been tested via anaerobic treatment technique. The experiment is conducted in four steps. In the first step, the two active fertilizers ammonium and potassium are recycled on colone on clinoptiolit via ion exchange method. Then, as the second step, the urine sample that recycled ammonium and potassium is characterized. On the third step the characterized urine s particle size is analyzed. The precipitated urine sample is filtrated through nine different membranes and mixed with concentrations of Chemical Oxygen Demand (COD) and Volatile Fatty Acid (VFA) in order. For the fourth step, granular soil is adjusted to subsided urine in mezophilic condition; and to adjust the pH four types of reactor are used according to the diversity of acid used and various amounts of COD concentrations. In addition, four more reactors in proportionate salt concentrations are set for anaerobic treatment to record and observe the salinity of urine on the experiment.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/8876
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11863.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.