Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8786
Title: Çok Katlı Betonarme Yapının Sismik İzolatörlerle Modellenmesi Ve Yapının Perdelerle Güçlendirilmiş Durumu İle Karşılaştırılması
Other Titles: Modelling A Multi-story Reinforced Concrete Structure Using Seismic Isolators And Comparing With The Strengthening Of The Structure Using Shear Walls
Authors: Hasgür, Zeki
Hoşbaş, Ali Batur
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: deprem
güçlendirme
sismik izolasyon
earthquake
strengthening
seismic isolation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasının konusu çok katlı betonarme bir yapıyı sismik izolatörler kullanarak modellemek ve yapının perdelerle güçlendirilmiş durumu ile karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma yapısal davranış ve ekonomik yönden yapılmıştır. Tez çalışması dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sismik izolasyon teorisi açıklanmıştır ve sismik izolasyon sistemlerinin tipleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, sismik izolasyon sistemlerinin ön tasarım adımları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, bu yapıda kullanılacak izolatör tipi ve özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca her iki yöntem için yapının yapısal davranışı zaman alanında lineer olmayan analiz uygulanarak karşılaştırılmıştır. Dördüncü bölümde ise, hangi yöntemin daha ekonomik olacağının belirlenmesi için maliyet analizi yapılmıştır. Son olarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
The subject of this thesis is modelling a multi-story reinforced concrete structure using seismic isolators and comparing with the strengthening of the structure using shear walls. This comparison consists of behaviour of structure and economics of two methods. The thesis is composed of four main sections. In the first section, theory of seismic isolation is explained and detailed information about types of seismic isolation systems is described. In the second section, the steps of preliminary design of seismic isolation systems are described. In the third section, types and properties of the isolators that will be used in that structure are determined. And also, the structural behaviour of the building using both methods is compared by performing a nonlinear time history analysis. In the fourth section, cost analysis of two methods is done in order to determine which method would be more economic. Finally, a comparison is made between the results obtained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8786
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3618.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.