Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7103
Title: Kutu Kirişli Köprülerin Stokastik Dinamik Analizi
Other Titles: Stochastic Dynamic Analysis Of Box-girder Bridges
Authors: Hasgür, Zeki
Sarıtaş, Fevzi
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Stokastik modeller
filtrelenmiş beyaz gürültü
benzeştirilmiş yer hareketleri
titreşim
köprü
sonlu eleman
Stochastic models
filtered white noise
generated ground motions
vibration
bridge
finite element
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada çok açıklıklı değişken kutu kesitli kirişleri olan elastomer mesnetli köprüler için sonlu eleman yöntemi ile dinamik analiz adımları birleştirilerek kuvvetli yer hareketleri etkisindeki viyadüğün dinamik davranışı rasgele titreşim kuramına dayalı stokastik analiz yöntemi ile belirlenmektedir. Ayrıca, kaydedilmiş bir yer hareketi esas alınarak stokastik yöntemlere dayalı hesaplamalarla farklı zemin türleri için benzeştirilmiş deprem ivmeleri elde edilmektedir. Stokastik dinamik çözümleme için köprü sisteminde sonlu eleman modelinin kurulması, dinamik analizlerin gerçekleştirilmesi ve yer hareketinin benzeştirilmesi için bilgisayar programları geliştirilmiştir. Stokastik analizlerde yer hareketinin değişimi, filtrelenmiş beyaz gürültü modeli ile gözönüne alınmaktadır. Genlikleri durağandışı özelliğe sahip yer hareketleri stokastik işleyimle türetilmektedir. Bu yöntemde, sistemin çıkış ile giriş işleyimi arasında uygun fonksiyonların kullanımıyla davranış, varyans ve toplum ortalaması gibi istatiksel anlamda tanımlı büyüklüklerle ifade edilmektedir. Yapılan çözümlemelerden stokastik yöntemlerin deterministik dinamik yöntemlerle uyumlu sonuçlar vermesinin yanısıra stokastik yöntemin rasgeleliğin tahmininde üstünlüğü ve ekonomikliği gözlenmiştir.
In this study, under the effect of strong ground motions for bridges which have multi spans, continuous box-girder and elastomer bearings, the finite element method and dynamic analysis steps are combined and dynamic behaviour of viaduct is determined by stochastic analysis method based on random vibration. Furthermore, based on a recorded ground motion, calculations performed by stochastic methods, simulated earthquake acceleration records are obtained for various soil types. Establishing finite element model of bridge, performing dynamic analysis and to simulate strong ground motion for stochastic dynamic procedure, computer programs have been developed. In stochastic analyses, filtered white noise model is taken into consideration for variation of ground motions. Ground motions models with nonstationary amplitudes are generated by stochastic process. In this procedure, using proper functions between the output and the input process of the system, the results are expressed in terms of variance and median of the ensembles by using conventional statistical definitions. By carrying out analyses, the stochastic methods have given results compatible with those of deterministic dynamic analysis and also it is observed as its economical and procedure superiority of the prediction of randomness.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/7103
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7833.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.