Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/709
Title: Kullanıcı Hareketlerine Dayalı Beliren Kent Davranışı için Bir Model
Other Titles: An Integrated Model For Emergent City Behavior Based On User Movements
Authors: Çağdaş, Gülen
Coşkun, Emirhan
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Kullanıcı hareketleri
Etmen sistemler
Belirme
Beliren kent davranışı
Kent dinamikleri
Yapay zeka
User movements
Agent Based Systems
Emergence
Emergent city behavior
City dynamics
Artificial intelligence
Issue Date: 4-Mar-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde hızla gelişen bilgi teknolojileriyle beraber bilgisayar, tasarım için bir araç olmaktan çıkıp bir ortam, bir arayüz haline gelmiştir. Bilgisayar uygulamalarının kazandıkları bu özellikler sayesinde daha önceden yapılması mümkün olmayan tasarım problemleri artık mümkün hale gelmiştir. Bilgisayarın tasarım için bir araç olmaktan çıkıp ortam haline gelmesi aynı zamanda birtakım kavramların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli üretim (CAM), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) gibi birçok yeni anlayış tasarımın içine yerleşmiştir. Yapay zeka (AI) kavramının gelişmesiyle beraber artık yapay zeka disiplinler arası bir konum kazanmıştır. Mimari problem çözümleme sürecinde, probleme yaklaşım açısı sürecin değerlendirilmesi kapsamında ele alınması gereken önemli bir noktadır. Bu kapsamda kullanıcı hareketleri mimari problem çözme sürecinde kritik bir yere sahiptir. Kullanıcı hareketleri göz ardı edilerek yapılan tasarımlarda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu tez kapsamında da kent içindeki kullanıcı hareketleri ele alınarak kent parçacıklarının nasıl ortaya çıktığına dair ön bir çalışma yapılmıştır. Etmen tabanlı sistemler mimarlıkta mekan kavramı, temsil yöntemleri ve farklı sonuçlar üretebilme açısından çok önemli bir yere sahiptir. Etmen sistemlerin bu özelliğinden yararlanarak tez kapsamında ele alınan kullanıcı hareketleri değerlendirilerek Processing ortamında bir model geliştirilmeye çalışılmıştır
Today, with rapidly evolving information technology, computer technologies has become an interface rather than a tool for design process. With the development in computer applications it has become possible to solve design problems which were not possible to handle before. Computer environment which has become an interface rather than a tool for design has also led to the emergence of a number of concepts. New concepts such as Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE) are being involved in design process. With the development of Artificial Intelligence (AI) , AI has earned an interdisciplinary position. Approach to the problem solving process in the process of architectural/design problems is to be addressed as an important point within the scope of evaluation process. In this context user movements have a very critical role in process of problem solving according to the design problems. While designing or solving a design problem , ignoring the user movements can lead to unwanted results. Within the scope of this thesis user movements in city are considered in the context of emerging urban part/particles as a preliminary study. Agent based systems have an important role not only in the scope of space syntax, different representation methods but also in the scope of producing different results. By taking advantage of this features of agent based systems, a processing model has been developed according to the user movements in the city
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/709
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11463.pdf4.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.