Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/579
Title: Su Bazlı Boya Üretimi Atıksularının Fizikokimyasal Yöntemlerle Arıtımı
Other Titles: Treatment Of Water Based Paint Production Wastewaters By Physico-chemical Processes
Authors: Tünay, Olcay
Kocabaş, Evrim
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Environmental Science and Engineering
Keywords: Koagülasyon- flokülasyon
PVA
Lateks
Asit kraking
hidrojen peroksit oksidasyonu
Coagulation-flocculation
PVA
Latex
Acid cracking
hydrogen peroxide oxidation
Issue Date: 6-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Su bazlı boya üretimden kullanılan tank ve teçhizatların yıkanması atıksuların temel kaynağını oluşturmaktadır. Boyaya giren hammaddeler başlıca kirletici unsurlarını meydana getirmektedirler. Son yıllarda, polimer teknolojisindeki ilerlemenin artması sonucunda su bazlı boyaların üretiminde sıkça kullanılan PVA bağlayıcıların yanı sıra Lateks bağlayıcılarında kullanımı hızla artmaktadır. Bu çalışmanın amacı lateks bağlayıcıları bünyesinde bulundurulan su bazlı boya üretiminden kaynaklanan atıksuların karakterizasyonun, arıtılabilirliğin incelenmesi ve hala üretimi devam eden PVA bağlayıcılı su bazlı boya üretim atıksularının karakteri ve arıtılabilirliğiyle karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda PVA bağlayıcılı su bazlı boya üretiminden kaynaklanan atıksuların organik madde muhtevası bakımından lateks bağlayıcılı olanlara göre çok daha konsantre ve biyolojik olarak daha kolay ayrıştırılabilir olduğu ortaya konmuştur. Her iki atıksuya konvansiyonel ön arıtma düzeni olan koagülasyon-flokülasyon prosesleri uygulandığında yüksek verimler elde edilerek biyolojik arıtmaya verilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ancak PVA bağlayıcılı su bazlı boya üretimi atıksuları biyolojik arıtılabilirliği yüksek iken lateks bağlayıcılı su bazlı boya üretimi atıksuların biyolojik arıtılabilirliğinde bir değişiklik olmamıştır. Bunun üzerine farklı bir ön arıtma yaklaşımı benimsenmiş ve asit kraking ve bunu takiben hidrojen peroksit uygulamaları ile hem koagülasyon-flokülasyon prosesi ile elde edilen organik madde giderim verimleri elde edilmiş hemde her iki atıksuyunda biyolojik arıtılabilirlikleri yüksek ve aynı düzeye getirilmiştir.
Cleaning of tanks and equipments in paint production create the main source of wastewater in paint industry. Because of this raw materials of paint in wastewater make up main contaminant factor. In the direction of developments about paint production industry technology, aim of this Project is to evaluate of the wastewater characterizatian and their effects on treatability by the use of Lateks binders in paint production. This comparison shows us how to create preventive actions and modifications that should be done in wastewater treatment systems. We can easily understand regarding to the experiments that waterbased paint industry with PVA binders is more concentrated and it is much more easy to biodegrable than the latex binders wastewater. When we implement coagulation–floculation processes (conventional pretreatment system) to both wastewater, wastewater treatability is high and wastewaters have appropriate organic matter level for biological treatment. Biological treatability of PVA binder wastewater is high. However reverse is true for latex binder wastewater. Acid cracking and applications with hydrogen peroxide as a different pretreatment approach was carried out which provided the same efficiencies with those of coagulation–floculation processes but increasing the biological treatability to meaningful levels for both wastewaters.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/579
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9765.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.