Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5408
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuranlı, Eda Tahirtr_TR
dc.contributor.authorAvşar, Timuçintr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-07-05tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T19:13:04Z-
dc.date.available2015-06-15T19:13:04Z-
dc.date.issued2009-07-06tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5408-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, multipl skleroz (MS) hastalığının farklı alt gruplarına ait hastalarda, hastalığın tanı ve tedavisinde etkili olabileceği düşünülen proteinler için biyobelirteç bulmaya yönelik, yarı nicel protein çalışması yapılmıştır. MS, otoimmun, inflammatuvar ve demyelinizan bir hastalık olması nedeniyle, hastalığın kompleks yapısının aydınlatılmasında yardımcı olabileceği düşünülen proteinlere, hastaların beyin omurilik sıvılarında (BOS), western blot yöntemi ile spesifik olarak proteinlerin varlığı saptanmaya çalışılmıştır. Daha sonra membran üzerinde elde edilen protein bantlarının yoğunlulukları, densitometrik olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar toplam protein konsantrasyonlarına göre linearize edilerek kontol grupları ve hastalığın farklı alt gruplarında karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, ilerleyen – düzelen MS (RRMS) ve klinik izole sendrom (CIS) alt gruplarında, tau proteini, myelin olidentrosit glikoprotein (MOG), nörofilament hafif zincir proteini (NFL) ve glial fibrilar asidik proteinleri (GFAP) için istatiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Myelin bazik proteini (MBP) için elde edilen sonuçlar ise, istatiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, RRMS ve hasta gruplarında bir eğilimin varlığını saptamaya yeterlidir. Bu çalışma, CIS grubunun incelenmesi, MS alt tipleri ile karşılaştırılması ve western blot yöntemi kullanılarak yarı – nicel bir çalışma olması nedeniyle literatürde ilk kez yapılmış bir çalışmadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ve yapılan literatür karşılaştırması sonucunda, bu proteinlerin, MS hastalığının tanısında, tedavisinde ve alt gruplar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmada yardımcı olabileceği düşünülmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the basic aim is semi – quantitatively investigation of protein biomarkers that are thought to be functional in the diagnosis and prognosis of multiple sclerosis (MS) and its subtypes. Due to fact that, MS is an autoimmune, inflammatory and demyelinating disease of the central nervous system, proteins that can facilitate understanding the complex nature of the disease, candidate protein biomarkers were analyzed by using western blot technique, in the cerebrospinal fluids (CSF) of the patients belonging the different subtypes of MS and control group. Then, density and the concentration of the obtained protein bands were calculated by using densitometry and linearity of the concentration is obtained by using given formula. Finally, concentrations of proteins were compared between different subtypes of MS and control group. Data from this study indicated that, in the relapsing – remitting MS and clinically isolated syndrome (CIS) subtypes, tau protein, myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG), neurofilament light chain (NFL) and glial fibrillary acidic protein (GFAP), showed statistically significant results. Results for the myelin basic protein (MBP) were not statistically significant, but it showed a tendency to be higher in RRMS and CIS groups than control group. This study is the first study, evaluating both CIS and RRMS groups for the same proteins and using semi – quantitative approach by western blot technique. Based on this study and previous literature findings, these proteins can help to understand the prognosis, diagnosis of MS and can differentiate the subtypes of the disease.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMultilp Skleroztr_TR
dc.subjectBiyobelirteçtr_TR
dc.subjectBeyin Omurilik Sıvısıtr_TR
dc.subjectVestern Blottr_TR
dc.subjectMultiple Sclerosisen_US
dc.subjectBiomarkeren_US
dc.subjectCerebrospinal Fluidsen_US
dc.subjectWestern Bloten_US
dc.titleKlinik Olarak Farklı Multipl Skleroz Alt Grubu Hastalarının Beyin Omurilik Sıvılarında Ms Biyobelirteçleri Çalışmasıtr_TR
dc.title.alternativeProtein Biomarkers Of Multiple Sclerosis; Studies Of Cerebrospinal Fluids From Clinically Different Subtypes Of Ms Patientsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMoleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojitr_TR
dc.contributor.departmentMolecular Biology and Geneticsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9759.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.