Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5408
Title: Klinik Olarak Farklı Multipl Skleroz Alt Grubu Hastalarının Beyin Omurilik Sıvılarında Ms Biyobelirteçleri Çalışması
Other Titles: Protein Biomarkers Of Multiple Sclerosis; Studies Of Cerebrospinal Fluids From Clinically Different Subtypes Of Ms Patients
Authors: Turanlı, Eda Tahir
Avşar, Timuçin
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Multilp Skleroz
Biyobelirteç
Beyin Omurilik Sıvısı
Vestern Blot
Multiple Sclerosis
Biomarker
Cerebrospinal Fluids
Western Blot
Issue Date: 6-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, multipl skleroz (MS) hastalığının farklı alt gruplarına ait hastalarda, hastalığın tanı ve tedavisinde etkili olabileceği düşünülen proteinler için biyobelirteç bulmaya yönelik, yarı nicel protein çalışması yapılmıştır. MS, otoimmun, inflammatuvar ve demyelinizan bir hastalık olması nedeniyle, hastalığın kompleks yapısının aydınlatılmasında yardımcı olabileceği düşünülen proteinlere, hastaların beyin omurilik sıvılarında (BOS), western blot yöntemi ile spesifik olarak proteinlerin varlığı saptanmaya çalışılmıştır. Daha sonra membran üzerinde elde edilen protein bantlarının yoğunlulukları, densitometrik olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar toplam protein konsantrasyonlarına göre linearize edilerek kontol grupları ve hastalığın farklı alt gruplarında karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, ilerleyen – düzelen MS (RRMS) ve klinik izole sendrom (CIS) alt gruplarında, tau proteini, myelin olidentrosit glikoprotein (MOG), nörofilament hafif zincir proteini (NFL) ve glial fibrilar asidik proteinleri (GFAP) için istatiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Myelin bazik proteini (MBP) için elde edilen sonuçlar ise, istatiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, RRMS ve hasta gruplarında bir eğilimin varlığını saptamaya yeterlidir. Bu çalışma, CIS grubunun incelenmesi, MS alt tipleri ile karşılaştırılması ve western blot yöntemi kullanılarak yarı – nicel bir çalışma olması nedeniyle literatürde ilk kez yapılmış bir çalışmadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ve yapılan literatür karşılaştırması sonucunda, bu proteinlerin, MS hastalığının tanısında, tedavisinde ve alt gruplar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmada yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
In this study, the basic aim is semi – quantitatively investigation of protein biomarkers that are thought to be functional in the diagnosis and prognosis of multiple sclerosis (MS) and its subtypes. Due to fact that, MS is an autoimmune, inflammatory and demyelinating disease of the central nervous system, proteins that can facilitate understanding the complex nature of the disease, candidate protein biomarkers were analyzed by using western blot technique, in the cerebrospinal fluids (CSF) of the patients belonging the different subtypes of MS and control group. Then, density and the concentration of the obtained protein bands were calculated by using densitometry and linearity of the concentration is obtained by using given formula. Finally, concentrations of proteins were compared between different subtypes of MS and control group. Data from this study indicated that, in the relapsing – remitting MS and clinically isolated syndrome (CIS) subtypes, tau protein, myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG), neurofilament light chain (NFL) and glial fibrillary acidic protein (GFAP), showed statistically significant results. Results for the myelin basic protein (MBP) were not statistically significant, but it showed a tendency to be higher in RRMS and CIS groups than control group. This study is the first study, evaluating both CIS and RRMS groups for the same proteins and using semi – quantitative approach by western blot technique. Based on this study and previous literature findings, these proteins can help to understand the prognosis, diagnosis of MS and can differentiate the subtypes of the disease.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/5408
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9759.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.