Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5391
Title: Yaşlanma, Kalp Damar Hastalıkları Ve Aday Gen Polimorfizmleri
Other Titles: Ageing, Cardiovascular Diseases And Candidate Gene Polymorphisms
Authors: Turanlı, Eda Tahir
Daşdemir, Selçuk
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Yaşlanma
Kalp damar hastalığı
inflamasyon.
Ageing
Cardiovascular disease
Inflammation.
Issue Date: 14-Aug-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yaşlanma, multifaktoriyel bir olaydır ve genetik ve çevresel faktörlerden tarzından etkilenir. Zamanla sistemlerin bozulması sürecidir ve biyokimyasal ve morfolojik düzeyde birçok değişikliği içerir. Son yıllarda, bir takım genlerin sağlıklı yaşlanma ile ilişkisi açıkca belirlenmeye başlanmıştır. Payami ve arkadaşları sağlıklı ve uzun yaşamış yaşlıların akrabalarındaki bunama riskinin serbest toplumdaki ve Alzheimer hastalarının akrabalarındaki riskten daha az olduğunu göstermiştir. Yüzyıllık yaşlılarda yapılan daha yeni bir çalışma, iltihapla ilişkilendirilen MEFV inflamasyon genindeki M694V mutasyonu olmamasının daha uzun ve sağlıklı yaşamla ile ilgili olabileceğini göstermiştir. Kalp damar hastalığı (KDH) bütün dünyadaki gerek gelişmiş gerekse gelişen devletlerde en yaygın hastalık ve ölüm nedenidir. KDH’ dan korunmuş olmanın sağlıklı ve uzun yaşamaya imkan tanıdığı gözlemlenmiştir. Önceki çalışmalardan KDH ile inflamasyon arasında önemli bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, kronik inflamatuvar hastalıkları olmayan bir insan KDH için daha az risk taşıyor olabilirler. Biz bu projemizde; APOE, LDLR, SIRT3 ve APOJ/Clusterin genlerindeki polimorfizmlerin sağlıklı yaşlanma ile ilişkisini kalp hastalığı da dahil olmak üzere herhangi bir kronik inflamatuvar hastalığı olmayan yaşlı bir grupta araştırdık (N=170). Bu genlerin özelliği önceki çalışmalarda kalp damar hastalıklarıyla ve sağlıklı yaşlanmayla ilişkilendirilmiş olmalarıdır.
Ageing is a multifactorial phenomenon and affected from genetic and environmental factors. It is the process of systems’ deterioration with time and involves many changes at biochemical and morphological levels. Association of genes with successful ageing is started to become clear in recent years. In an initial study about successful ageing, Payami and his friends have shown that the risk of becoming senile in relatives of successfully aged people is lower than relatives of Alzheimer patients and people in normal population. A more recent study which has been done on centerineans has shown that the absence of M694V mutation on MEFV gene, which is an inflammatory gene, could be related to living longer and healthly. Cardiovascular disease (CVD) is the most common reason of illness and death in the world, both in developed and developing countries. It is observed that protection from CVD enables to live longer and healthy. From pervious studies, it is also known that there is a significant relationship with inflammation and CVD. Thus, a person without choronic inflamatory diseases have lower risk for CVD. In our project, we have analysed the association of APOE, LDLR, SIRT3 and APOJ/Clusterin genes’ polymorphisms in an elderly population (N=170) without a major chronic or acute disorder including inflammatory and heart diseases. These polymorphisms have been previously associated either with healthy aging or heart diseases.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/5391
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8859.pdf634.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.