Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5065
Title: Eş Kanallı Açılı Presleme İle Aşırı Plastik Deformasyon Uygulanan 2024 Alüminyum Alaşımının Yaşlandırılması
Other Titles: Artificial Ageing Of Aa 2024 After Being Super Plastic Deformed By Equal Channel Angular Pressing
Authors: Tabanlı, R. Murat
Franko, İzer
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: Aşırı Plastik Deformasyon
Eş Kanallı Açılı Presleme
Yaşlandırma
Severe Plastic Deformation
Equal Channel Angular Pressing
Ageing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, aşırı plastik deformasyon metotlarından eş kanallı açılı preslemenin (EKAP) ve ardından yaşlandırmanın 2024 alüminyum alaşımının mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Aşırı plastik deformasyon (APD), parçaya yoğun bir birim şekil değişimi uygulanması ve dislokasyonların yeniden düzenlenmesi sonucunda geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha küçük tane büyüklüğünün elde edilmesiyle sonuçlanan bir plastik şekil değişim yöntemidir. Malzemelerde alışılmamış bir özellik olan süneklik ve yüksek dayanım kombinasyonunu sağlayan, aşırı plastik yöntemlerinden en bilineni olan eş kanallı açılı presleme (EKAP), günümüzde uygulama alanı olarak kendine en çok yer bulma potansiyeli gösteren yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu deneysel çalışmada EKAP uygulanan ve ardından yaşlandırılan AA 2024 alüminyum alaşımının mekanik özellikleri iyileştirilmiş, son derece yüksek dayanım ve süneklik değerleri elde edilmiştir. Malzemenin sertliği %70 varan oranlarda artarken, malzemenin akma dayanımı %50’ye varan değerlerde artış göstermiş, malzemenin sünekliğinde ise %20’yi geçmeyen bir azalma görülmüştür. Çalışma başlıca altı ana bölümden oluşmaktadır. Çalışman birinci kısımda kısaca deformasyon türleri, ikinci kısımda aşırı plastik deformasyon ve çalışma mekanizması, üçüncü kısımda eş kanallı açılı presleme anlatılmıştır. Dördüncü bölümde deney düzeneği anlatılmış ve ardından beşinci kısımda ise deney verileri aktarılmıştır. Altıncı kısımda deney verileri yorumlanmış ve en son kısımda da ileride yapılabilecek çalışmalarda dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar belirtilmiştir.
At this work, precipitation hardening after the effect of severe plastic deformation on aluminum alloys was studied. Severe plastic deformation (SPD), is a method, in which the material is subjected to an intensive plastic deformation, thus the dislocations are rearrayed and much smaller grains are obtained in comparison with traditional methods. The most popular severe plastic deformation method is equal channel angular pressing (ECAP), which provides an unusual combination of ductility and high strength. At this experimental work, an aluminum alloy AA 2024 was ECAPed and naturally aged. The specimens showed unique properties like high strength and good ductility after process. The hardness of the material has increased like 70% and the yield stress over 50%. The ductility of the material has decreased less than 20%. The work consists of six chapters. In the first chapter deformation types were explained, in the second chapter severe plastic deformation and its working mechanism were described, and in the third one the equal channel angular pressing was explained. In the forth chapter experimental setup was explained, and in the fifth chapter the results of the experiments are presented. Finally, in the last chapter the important points have been concluded
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5065
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7253.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.