Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/376
Title: Rsa Algoritmasının Düşük Güç Tüketimli Fpga Tasarımı
Other Titles: Power Efficient Fpga Implementation Of Rsa Algortihm
Authors: Yalçın, Sıddıka Berna Örs
Bayhan, Dilek
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: RSA
düşük güç tüketimi
kriptoloji
RSA
power efficient algorithms
cryptology
Issue Date: 19-Oct-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Rivest, Shamir, Adleman (RSA) algoritması sahada programlanabilir kapı dizisi üzerinde gerçeklenmekte ve güç tasarruf yöntemlerinden yararlanılarak dinamik güç harcamaları azaltılmaktadır. RSA algoritması en yaygın kullanıma sahip açık anahtarlı şifreleme algoritmalarından biridir. RSA algoritmasını oluşturan matematiksel temel işlemleri iki ana başlıkta toplamak mümkündür: moduler çarpma işlemi ve moduler üs alma, exponent işlemi. RSA algoritmasında kullanılan aritmetik işlem ME mod N işlemidir. Bu işlemdeki N sayısı aralarında asal iki sayının çarpımından oluşan modulo değeri, M mesaj ya da düz metin dediğimiz bilgi, E ise açık anahtar olarak bilinen değerdir. İyi bir RSA gerçeklemesi oluşturmak istenirse; yapılması gereken en önemli şey, iyi bir modular çarpma devresi oluşturmaktır. Bu matematiksel açıklamalardan yola çıkararak anlamalıyız ki; bir RSA gerçeklemesinde en çok güç tüketen blok modular çarpma devresidir. Bu nedenle güç tüketimlerinin karşılaştırılması açısından modular çarpma devresine farklı teknikler uygulanmıştır. Daha sonra çok yaygın bir kullanıma sahip olan ardışıl ikili modular üs alma tekniği ile RSA algoritması gerçeklenmiştir. Bilgisayar benzetim programı ile yapıların test vektörü girişlerine karşılık doğru sonuçlar verdiği gösterilmiştir.
In this study, dynamic power consumptions of Field Programmable Gate Array (FPGA) implementations of the Rivest, Shamir, Adleman (RSA) has been reduced by using low power design methods. RSA is one of the most popular public key cryptographic algorithms. The mathematics behind RSA algorithm, are summarized in two operations, modular multiplication and modular exponentiation. In the RSA cryptosystem, the arithmetic operation ME mod N is used, where N is a prime product of two relative prime numbers, M is the message and E is the public key. In order to create an efficient implementation of RSA, one has to design efficiently the multiplication of two modular numbers. So this mathematical background provides a good understanding that Modular Multiplication block dissipates the most of the power, dissipated in RSA. For comparison of power dissipations, different methods are used to implement Modular Multiplication block. Then RSA implemented by using Sequential Binary Modular Exponentiation which has widespread applications. Computer simulations have been used to show that the implementations of the algorithm generate correct outputs against test vectors.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/376
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11050.pdf971.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.