Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3323
Title: Geç Osmanlı Ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Mimarlık Tarihi İlgisi Ve Türk Eksenli Milliyetçilik (1873-1930)
Other Titles: The Interest In Architectural History And The Turkish Nationalism During The Late Ottoman/ealy Republican Era (1873-1930)
Authors: Akın, Günkut
Cephanecigil, Vesile Gül
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Mimarlık tarihi yazımı
milliyetçilik
Geç Osmanlı/Erke Cumhuriyet Dönemi
Achitectural Historiography
Nationalism
Late Ottoman/Early Republican Era
Issue Date: 11-Nov-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Osmanlı’da bilinebilen ilk mimarlık tarihi metni olan Usul-i Mimari-i Osmani’nin yayınlandığı 1873 senesi ile Türkiye’deki tarih yazımında radikal bir kopuşu temsil eden Türk Tarih Tezinin ortaya çıktığı 1930 yılı arasındaki dönem Geç Osmanlı/Erken Cumhuriyet dönemi Türkiyesi için mimarlık tarihinin erken evresini oluşturur. Bu dönemin söz konusu coğrafyada ulus-devletin kuruluş süreciyle çakıştığı da göz önünde bulundurularak tezde, mimarlık tarihi ile ilgili bir grup milliyetçi, bilimsel ve eski eser sevenler cemiyetinin faaliyetleri ile Celal Esad (Arseven), Mübarek Galib (Eldem), Hüsnü (Tengüz), Ahmed Refik (Altınay), Hamdullah Subhi (Tanrıöver) ve Hüseyin Avni gibi yazarlar ve bunların metinleri incelenmiş ve bu dönemde ortaya çıkan mimarlık tarihi ilgisinin Türk eksenli milliyetçilikle olan ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır.
The period between the publication of “Usul-i Mimari-i Osmani” in 1873 which is the first architectural history of the Ottoman era and the formulation of the Turkish History Thesis in 1930’s that indicates a radical break in historiography, constitute the early phase of the architectural history in the Late Ottoman/Early Republican Turkey. Considering the fact that the nation-state formation was also taking place in the same era, the study examine the activities of some nationalist, scientific and antiquarian societies together with the works of some authors like Celal Esad (Arseven), Mübarek Glib (Eldem), Hüsnü (Tengüz), Ahmed Refik (Altınay), Hamdullah Subhi (Tanrıöver) and Hüseyin Avni in order to discuss the relationship between Turkish nationalism and the rise of the interest in architectural history which took place in that period.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/3323
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9974.pdf5.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.