Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17694
Title: 6-12 Yaş Orta-ağır Zihinsel Geriliği Olan Çocuklarda Ses, Ritim Ve Hareket Uygulamaları
Other Titles: Sound, Rhythm And Movement Activities For The Moderately And Severely Retarded Children Age Of Six To Twelve
Authors: Toksoy, Atilla Coşkun
Başar, Şükran
436981
Müzik
Music
Keywords: Müzik
Müzik dersi
Ritim
Ses
Zihinsel engelli çocuklar
Zihinsel engelliler
Özel eğitim
Music
Music lesson
Rhythm
Voice
Mentally retarded children
Mentally retardation
Special education
Issue Date: 2016
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu araştırma, 6- 12 yaş orta- ağır zihinsel geriliği olan çocukların eğitiminde ses, ritim ve hareket uygulamalarını esas alarak 25 (yirmi beş) dersten oluşan bir model sunmayı amaçlamıştır. Bu dersler MEB tarafından Özel Eğitim ve Uygulama Okulları için hazırlanmış Müzik dersi müfredatına uygun bir biçimde yapılandırılmıştır. Araştırmanın güvenirliği 'Katılımlı- Katılımsız Gözleme Dayalı Nitel Değerlendirme Formları', 'Yapılandırılmamış Görüşme' ve 'Anket' verileri ile desteklenmiştir. Sonuç olarak, araştırma dâhilinde önerilen uygulamaların orta- ağır zihinsel geriliği olan çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri ile kişilik gelişimi ve dil ve konuşma sorunlarına fayda sağlayabileceği kaydedilmiştir.
This research aims to present a model which is formed 25 (twenty five) lessons basing on the sound, rhythm and movement activities in the education of six to twelve year old children who is moderately and severely retarded. These lessons are appropriately structured according to curriculum of music education which is prepared for the special children by Ministry of Education. The reliability of this research supported with the datas gathered from 'Participant/Non Participant Observation', 'Unstructured Interview' and two 'Surveys'. A a result, it is noted that the practices proposed in this research can be useful on the moderalty and severely retarded children's cognitive, sensory an psychomotor development and they can be benefical on their personality development and can be helpful on the speech problems.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/17694
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.