Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16279
Title: A comparative study of individualism-collectivism : effects on performance in groups (Canada, Libya, and Turkey)
Other Titles: Bireyselcilik-toplumsallık konularının karşılaştırmalı bir araştırması: Grup içi performans üzerindeki etkileri (Kanada, Libya ve Türkiye)
Authors: Sezgin, Selime
Elarbesh, Seham G.
98721
İşletme
Management
Keywords: Bireysellik
Grup çalışması
Group work
Performance
Team work
Team work
Sociality
Individualism
Grup çalışması
Performans
Takım çalışması
Takım çalışması
Toplumsallık
Issue Date: 2000
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Dünyada çalışma gruplarının genel kullanımının artması sonucu, grup amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda grup üyelerinin toplumsallık eğilimlerinin incelenmesi, grup performansını ve işbirliğini arttırması açısından iletişimin etkileri, grup içinde kişinin takım çalışmalarındaki davranışını yönlendirme açısından sosyal boşluğun rolü ve kişinin kendi grubu içindeki ilişkileri, işbirlikçi ve verimli gruplar oluşturma açısından kritik faktörler olarak önem kazanmıştır. Grup çalışmaları, psikoloji, sosyoloji ve yönetim bilimleri gibi değişik dallarda çok uzun dönemlerce ve farklı kültürlerde incelenmesine rağmen, sonuçlar konuya çok açıklık kazandırmamıştır. Bu araştırma, grup ortamında kişinin performansını etkileyen farklı faktörleri incelemektedir. Bireysellik ve toplumsallık eğilimlerinin kültürel açısının incelendiği ilk değişkendir. İkinci değişken olan takım çalışmasındaki sosyal boşluk iki grupta ele alınmıştır: Takım çalışması için yüksek sosyal boşluk ve Takım çalışması için düşük boşluk. Üçüncü faktör, çalışma gruplarında farklı bireysel performans aşamaları olarak ele alınmıştır. 1. aşama bireysel çalışma, 2. aşama diğer grup üyeleri ile direkt ilişki kurulmadan tek bir grup üyesinin grup çalışmalarına katkısı, 3. aşama ikinci boyutunda olup, üyeler arasında iletişimi içermektedir. Araştırmadaki denekler, üç farklı kıtadaki üç ülkeden, Libya, Türkiye ve Kanada'daki MBA öğrencileridir ve örnek özetleri değerlendirerek umulasyon çalışması yapmışlardır. Grup içindeki performansı etkileyen faktörleri inceleyen bir model oluşturulmuş, mülakat ve deney sonuçlarında toplanan veriler, ANOVA, Person Korelasyonu, Regresyon Yöntemi ve diğer istatistiksel teknikler kullanılarak incelenmiştir. Tüm sonuçlar modeli destekler mahiyettedir. Önerilen gelecekteki araştırma konuları, teorik ve uygulama açısından tezin sonuçlarının katkılarıda ele alınmıştır. 
 With the increasing use of work groups around the world, understanding group members' collectivistic orientation toward group goals and activities, the effect of communication in increasing cooperation and group performance, the role that self- efficacy for teamwork play in guiding one's behavior toward performing in groups, and the relationship of individual to members of his/her in-groups are critical factors for developing cooperative and productive groups. Although work group has been studied in the fields of psychology, sociology, and management for several decades and even expanded across cultural boundaries in recent years, the inquiry is so far inconclusive. This study examined several factors that affect individual's performance in group setting. Cultural dimension individualism-collectivism represented the first factor. The second factor, self-efficacy for teamwork, had two categories: high self-efficacy for teamwork and low self-efficacy for teamwork. The third factor consisted of three within- subject performance phases that represented different task conditions as discussed below in task section. Phase 1 was an individual task. Phase 2 was a group pooled task, wherein each member contributed to a group output without needing to directly interact with other work group members; phase 3 was the same as phase 2 but in this phase it was a group pooled task with communication. Subjects were MBA students with work experience from 3 countries in 3 continents: Libya, Turkey, and Canada, who worked on a simulated task requiring them to evaluate resumes. A model of performance in groups was proposed and empirically tested using data collected from surveys and experiments, implementing ANOVA, Person correlation, Regressions, and other related statistical techniques. The overall results were supportive of the model. Suggesting are discussed in terms of future research and practical and theoretical implications were provided. 
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/16279
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98721.pdf9.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.