Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12751
Title: Tekstil Sanayinde Enerji Verimliliği Ve Enerji Verimli Motor Sistemleri
Other Titles: Energy Efficiency In Textile Industry And Energy Efficient Motor Systems
Authors: Onaygil, Sermin
Önöz, Evren
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Enerji tasarrufu
Enerji tüketimi
Enerji yönetimi
Tekstil
Tekstil endüstrisi
Tekstil fabrikaları
Tekstil işletmeleri
Energy
Energy saving
Energy consumption
Energy management
Textile
Textile industry
Textile factories
Textile enterprises
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Türkiye'de enerji verimliliği konusu en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Ülkemizde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik çabalar ve çalışmalar her geçen gün artarken, enerji tüketimimizin en büyük bölümlerinden biri olan sanayi alanında enerji verimliliğinin ve yoğunluğunun iyileştirilmesi ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, enerji verimliliği ile Türkiye'nin sanayide elde edeceği fırsatlar ve faydalara dikkat çekilmektedir. Türkiye'nin enerji istatistikleri detaylı olarak verilirken özellikle enerji yoğunluğu verileri ile ülkemiz OECD ülkeleri ve dünyadaki diğer ülkeler ile karşılaştırılmaktadır. Sanayideki enerji kaynaklarından elektrik enerjisinin kullanımı ve tasarruf potansiyelleri anlatılırken, tekstil sektörü detaylı olarak incelenmektedir. Tekstil sektöründeki enerji verimliliği potansiyellerinden bazılarına işaret edilirken enerji tüketimi, enerji maliyeti ve spesifik enerji tüketimi arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Bu çalışmada aynı zamanda, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bazı tesislere ait enerji tüketimi, yıllık üretim ve diğer bazı veriler incelenecek veya bazı önemli literatür çalışmalarından alıntılar yapılacaktır. Daha sonra bu veriler ile Türkiye tekstil sektörü ile ilgili bazı genel sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır. Elde edilen sonuçlar ile birlikte sadece tekstil değil, diğer tüm sektörlerle ilgili bazı genel sonuçlar yine çalışma kapsamında belirtilecektir. Verimli motor sistemlerinin endüstriyel tesislerde enerji verimliliği açısından önemi vurgulanırken, hız kontrol cihazları ile yapılabilecek potansiyel enerji tasarrufu üzerinde özellikle durulmuştur. Bu potansiyel daha sonra finansal açıdan da değerlendirilerek enerji verimliliği ve geri ödeme süreleri arasındaki ilişkilerin detayları açıklanacaktır. Çalışma kapsamında hız kontrol cihazları ile yapılabilecek tasarruf ön plana çıkarılırken, bu cihazlar ile yaklaşık 380 adet motorda yapılan bir projenin detayları ve geri ödemesi süresinin bir yıldan kısa sürede olduğu gösterilecektir.
Energy efficiency recenty became one of the most discussed topics in Turkey. While efforts and projects are increasing in number on using energy efficiently, it is very important to increase overall efficiency in industry, since nearly half of energy consumed is done by industry. In this study, main concern is to reveal attention to opportunities that can lead to energy efficiency in Turkey?s industrial business. While energy statistics like energy intensity, energy consumption will be given, benchmarking of OECD and other countries will be performed taking in account these values. Electrical energy and its usage in textile sector will be outlined and energy management opportunities (EMOs) will be shown in order to increase overall efficiency. Then relations between specific energy consumption, energy intensity and textile production rate will be shown in details. Also in this study, a survey of energy data of some textile companies will be analysed and some data from important thesis from the literature will be shown to reach some overall energy efficiency results for textile sector in Turkey. After some analysis of these energy characteristics, it will be shown that it is possible to get overall energy results not only for textile sector but also for whole industry. Energy efficient motor systems and variable speed drives will be explained in details to maintain high energy efficiency in industrial facilities. Financial issues like return on investment and simple payback will be outlined to insist on huge electrical energy savings potential that is possible with usage of efficent motor systems and variable speed drives. Also in the study a textile company where approximately 380 motors have been installed with variable speed drives, will be analysed to show huge saving which is shorter than one year.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12751
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301031042.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.