Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11886
Title: Docol 22 Mnb5 Çeliğinin Balistik Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: Investigation Of Ballistic Properties Of Docol 22mnb5 Steel
Authors: Bodur, Oktay
Uslu, Mustafa
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: Balistik
Bor Çeliği
Sertleştirme
Martenzit
Beynit
Ballistics
Boron Steel
Hardening
Martensite
Bainit
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde haberlerde ve gazetelerde insanların terörle ne kadar ciddi bir şekilde karşı karşıya kaldığını hergün görmekteyiz. Kaybedilenlerin geri dönüşü olmamaktadır. Bunu önlemek için tüm ülkeler güvenlik önlemlerine daha fazla yatırım yapmaya başlamış ve bu konudaki çalışmalara ağırlık vermiştir. Çalışmamızda öncelikle balistik nedir, hangi alt dallara ayrılır açıklamalarıyla balistik konusuna değinildi. Balistiğin kelime anlamı kavrandıktan sonra konuyla ilgili daha önce yapılmış araştırma, çalışma ve deneylere değinildi. Bir mermi ve hedef malzeme birbirlerinden nasıl etkilenir sorusunun cevabı araştırıldı. Balistik bir malzemeye ve merminin havadaki hızına ait, çarpma anındaki, hemen önce ve sonraki dataları toplayabilmek için literatürde hangi deney metodları kullanılıyor ve nasıl kullanılıyor soruları araştırıldı ve açıklamalar getirildi. Merminin hızı, malzemede bıraktığı iz derinliği, merminin enerjisi, ivme, yer değiştirme ölçümü için kullanılan deneylerden bahsedildi. Tezimizin ana konusu ve kullanılan malzeme Docol 22MnB5 Bor Çeliği olarak Borun özelliklerinden, malzemede ne gibi etkiler yaptığından bahsettikten sonra tezin deneysel bölümüne geçildi. Docol 22MnB5 sacı Maslak İTÜ KOSGEB de MetalForm Müh. Tasarım İml. San. Ltd. Şti. tarafından ithal edildi ve ısıl işleme uygun olan bu saca elektrik akımı altında çok hızlı ısıtmadan sonra kalıpta yine çok hızlı soğutma işlemi uygulandı. Bu sayede saca dayanımını arttıran martenzitik ve beynitik bir özellik kazandırıldı. Literatürde balistik malzemelerle ilgili yapılan deneyler sertlik deneyi, mikroyapı testi ve çekme deneyidir. Çalışmamızda sertlik, mikroyapı, çekme deneyleri seçildi. Bunlara ek olarak mermiyle özel bir poligonda atışlar yapılarak kıyaslama imkanı bulundu. Deney numunelerine atışlar yapıldı. Bu deneyler sonucunda malzemenin balistik yapısı ile ilgili yorumlar yapıldı.
Today in news and newspapers we see how people is under big problem with terror. Human can’t get the losts and death livings back. To prevent this, all the countries make more enterprises and givemore importance to the ballistic studies. In our study firstly we described what is the ballistic, which sub-sections does it has. After this previous studies, experiments and works mentioned. We try to explicate the behaviour of projectile and target against each other. In literature, to collect the datas for projectile and target which experimental methods are used? We mentioned how studiers find the projectile energy, velocity, displacement...etc. After, described what is Bor and which characteristics does bor add to steel Docol 22MnB5 bor steel as the main subject of our thesis. We passed to the experimental study of our thesis. Docol 22MnB5 steel is imported by MetalForm Maslak Company. This steel is a type of water hardening steel. Before the experiments we hardened the steel with the MetalForm. Firstly in an electrical resistance circuit the steel heated to austenitic area in a very short time of 4 seconds and then very rapidly the steel given die-hardening to gain martensitic and bainitic structure. So the steel’s strength is increased plus to ballistic gaining. In literature the experiments for the ballistic are hardness test, microstructure analysis and tensile test. Plus to these we did a projectile shooting tests to our steel. And compared the results with the tests.
URI: http://hdl.handle.net/11527/11886
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7518.pdf7.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.