Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11595
Title: Kaynaklı Çelik Yapıların Deprem Sırasındaki Davranışı
Other Titles: The Behavior Of Welded Steel Structures Under Seismic Load
Authors: Vural, Murat
Özoğul, Selçuk Altan
İmalat
Manufacturing
Keywords: Eşdeğer deprem yükü
Kaynaklı çelik yapı
Çelik moment dayanımlı çerçeve
Sonlu elemanlar yöntemi
Equivalent seismic load
Welded steel structure
Steel moment resisting frames
Finite elements method
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizde özellikle büyük şehirlerde giderek yaygınlaşan çelik yapıların deprem esnasında sergilediği performans, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak, irdelenmiştir. Bu amaçla bir çelik bina tasarlanmıştır. Binada taşıyıcı sistem olarak, günümüzde yaygın olarak kullanılan, çelik moment dayanımlı çerçeveler kullanılmıştır. Bu binaya etkiyecek olan deprem yükünün hesaplanmasında Türk Deprem Yönetmeliği 98’de belirtilen Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmıştır. Bu yükler SAP 2000 yapısal analiz programına aktarılmış ve binada oluşan en elverişsiz kiriş kolon bağlantısındaki kesit tesirleri bulunmuştur. Bu tesirler, ANSYS 5.4 sonlu elemanlar programında modellenen bağlantıya yüklenmiştir. Kaynağın kiriş kolon bağlantısında oluşturduğu artık gerilmelerin hesaplanması için bir ısıl analiz yapılmış ve hemen akabinde gerçekleştirilen statik yapısal analizle kaynaktan sonra oluşan artık gerilmeler hesaplanmıştır. Daha sonra da binanın deprem esnasındaki davranışı statik yapısal analiz yapılarak incelenmiştir.
In this study the performance of the welded steel structures are examined using finite elements method. For this purpose a steel structure is modeled, constructed from Steel Moment Resisting Frames. Equivalent seismic load method is used for calculating the seismic load that will affect the building, which is mentioned in Türk Deprem Yönetmeliği 98. The calculated loads are solved and interpreted in SAP 2000 structural analysis program in order to derive the most unfavorable connection with has to carry the highest loads. Afterwards these loads are considered as inputs for the connection model that is going to be analyzed in ANSYS 5.4 finite elements program. In order to calculate welding-induced residual stress, a steady state thermal analysis is performed which is followed by static structural analysis. Afterwards the seismic performance of the structure is examined by performing a static structural analysis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/11595
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
813.pdf9.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.