Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11590
Title: Mag Kaynağında Kaynak Parametrelerinin İçköşe Dikiş Geometrisine Etkisi
Other Titles: The Effect Of Welding Parameters On Fillet Weld Geometry In Mag Welding
Authors: Vural, Murat
Ören, Elif
İmalat
Manufacturing
Keywords: İçköşe dikiş
MAG Kaynağı
Kaynak Parametreleri
Kaynak Geometrisi
Fillet Weld
MAG Welding
Welding Parameters
Weld Geometry
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kaynak bölgesinin bir aktif gaz atmosferi altında korunduğu MAG (Metal Active Gas) Kaynağı yönteminde işlem parametrelerinin kaynak bölgesi geometrisine olan etkileri incelenmiştir. Daha kaliteli uygulamaların elde edilmesi, birim dikiş başı maliyetin düşürülmesi ancak prosese tam olarak hakim olunması ile gerçekleşebilmekte; bu ise işleme esas teşkil eden parametrelerin tüm özellikleri ile bilinmesini gerektirmektedir. Yapılan çalışmada, kaynak parametrelerinin optimum değerlerden saptırılması ile, dikiş profilindeki değişmeler gözlenmiştir. Bu amaçla; ark gücü, tel besleme hızı, ark gerilimi, torç açısı, kaynak ilerleme hızı değiştirilmiş ve dikiş geometrisindeki değişmeler incelenmiştir. Sonuç olarak, kaynak parametrelerindeki değişimlerin içköşe dikiş geometrisindeki etkilerine ilişkin elde edilen sonuçlar grafikler halinde sunulmuş; sonuçlara dayanılarak uygulamaya dönük öneriler getirilmiştir.
At this study, the effect of process parameters on the fillet weld seam geometry in MAG welding process, in which the weld area is shielded by an active gas, has been examined. The acquirance of higher quality applications, the cost reduction per unit seam may be possible only if the process is exactly dominated. This requires the understanding of the parameters that forms the basis of the related welding process with all properties. By varying the welding parameters from optimum values, changes at the seam profile has been observed. For this purpose; arc power, wire feed rate, arc voltage, the torch angle, welding speed has been varied and the changes in the seam geometry has been examined. As a conclusion, the results related to the effect of the variations at the welding parameters on the fillet weld geometry has been presented as graphics, suitable suggestions for practical applications has been given based on the results obtained from the study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11590
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
792.pdf7.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.