Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10676
Title: Bulanık Kontrol Ve Uygulamaları
Other Titles: Fuzzy Control And Applications
Authors: Gökaşan, Metin
Şaka, Saime
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
Control and Computer Engineering
Keywords: Bulanık Mantık
Bulanık Kontrol
Bulanık Kontrolör
Bulandırıcı
Durulayıcı
Bulanık Çıkarım Motoru
: Fuzzy Logic
Fuzzy Control
Fuzzy Controller
Fuzzifier
Defuzzifier
Fuzzy Inference Engine
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada bulanık mantık ve en önemli uygulama alanlarından biri olan bulanık kontrol konusu incelendi. Bulanık kontrolör yapısı ve temel tasarım yöntemleri üzerinde duruldu. Kompleks yapıda ve matematiksel modeli olmayan sistemler için uzman bilgisi çok büyük önem kazanmaktadır, dolayısıyla bu yapıdaki sistemler için uzman bilgisini formüle ederek kullanan bulanık kontrolün daha uygun olduğu görüldü. MatLab Simulink’te, Bulanık Kontrol Araç Kutusunda tasarlanan bulanık PD ve bulanık PI kontrolör kullanılarak sistem cevapları elde edildi. Elde edilen simülasyon sonuçlarından, bulanık kontrolörle klasik PID kontrolöre göre sistemin referansa daha kısa sürede ulaştığı görüldü. Resetleme parametresi eklenerek tasarlanan bulanık PI kontrolörün klasik bulanık PI kontrolöre göre ikinci ve üstü derecedeki sistemlerin geçici hal cevabını büyük oranda iyileştirdiği sonucu elde edildi.
In this study, fuzzy logic and fuzzy control which is the most important application field of fuzzy logic is investigated. The configuration and the basic design methods of fuzzy controller are analyzed. In the complicated systems which do not have mathematical model, human knowledge or expert knowledge becomes very important. Therefore, in the control of this type of systems, fuzzy control formulating expert knowledge systematically is more convenient than classical control methods. Using Fuzzy Logic Toolbox in MatLab Simulink program, fuzzy PD controller and fuzzy PI controller are constructed and simulation results are obtained. These simulation results shows that the system reaches the reference point quickly according to classical PID controller. The fuzzy PI controller with resetting parameter simulation is improved significantly the transient response of the second or higher order systems.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10676
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.