Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10626
Title: Güneş Enerjisi Sistemlerinde Maksimum Güç Transferi
Other Titles: Maximum Power Transfer At Solar Energy System
Authors: Yıldırım, Deniz
Nizam, Osman
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Maksimum güç noktası takip edici
Fotovoltaik
Maximum power point tracking
Photovoltaic
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yeni enerji kaynakları olarak yenilenebilir ve tükenmeyen rüzgar ve güneş enerjisinin önemi her geçen gün artmaktadır. Güneş enerjisinin yakın bir gelecekte fosil yakıtların yerini alması beklenmektedir. Güneş enerjisinin gelecekte diğer enerji türlerine alternatif olarak gösterilmesinin sebepleri yenilenebilir olması, çevre kirliliğine sebep olmaması, bakım maliyetlerinin çok düşük olması, dünyanın her yerinde kullanılabilmesi ve çok miktarda kolaylıkla bulunabilmesi olarak sayılabilir. Ancak güneş sistemlerinin günümüzdeki en önemli dezavantajları ilk kurulum maliyetlerinin çok yüksek olması ve güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirme verimlerinin düşük olmasıdır. Bu tez çalışmasında güneş enerjisi sistemlerinin yapısı incelenmiştir. Maksimum güç noktası takip edici sistem içerisindeki elemanlar ele alınarak bu elemanları özellikleri değerlendirilmiştir. Maksimum güç noktasının takibi konusunda geliştirilen algoritmalar ve yöntemler araştırılarak İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi otopark aydınlatmasında kullanılmakta olan güneş sisteminin Pspice programı ile bir modellemesi yapılmış ve elde edilen veriler gerçek verilerle karşılaştırılmıştır.
Solar energy systems, which use the sun’s radiation as a source of energy, are a promising and renewable alternative energy source. In the near future the reasons, which solar energy considered as a potential alternative of other energy sources, are recyclable, low in maintenance cost, pollution free, distributed throughout the earth. However some of the most important disadvantages of solar energy is the cost of first constraction and the very low efficiency conversion of the sun’s radiation into electrical energy. In this study; solar power systems, their components and operation principles will be considered as a technology aspect. Maximum power point tracker algorithm and methods are investigated. Solar system used for ITU Electric-Electronic department parking are illuminating system is analized with Pspice and the obtained results are compared with theoretical results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10626
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7999.pdf5.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.