Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10468
Title: Anaerobik Arıtmada Sistemin Potansiyel Yükleme Kapasitesinin Spesifik Metan Aktivite Testi Kullanılarak Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Potential Loading Capacity Of A System Using A Specific Methanogenic Activity Test In Anaerobic Treatment
Authors: İnce, Orhan
Karadede, Özgür
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Anaerobik arıtma
Spesifik metan aktivite testi
Yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı reaktör
Optimum işletme koşulları
Potansiyel yükleme kapasitesi
Anaerobic treatment
Specific methanogenic activity test
Upflow anaerobic sludge blanket reactor
Optimum operating conditions
Potential loading rate
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada Tekel İstanbul İçki Fabrikası’nın atıksularını arıtan anaerobik arıtma sisteminden alınan biyolojik çamur numunesi SMA (spesifik metan aktivite) testine tabi tutularak sistemin potansiyel yükleme kapasitesi ve işletme koşulları belirlenmiştir. Yürütülen SMA test sonuçları değerlendirildiğinde incelenen anaerobik arıtma sisteminde 1997 yılında 600 ml CH4/g UAKM.gün olan potansiyel metan üretim hızının geçen zaman içinde 350 ml CH4/g UAKM.gün değerine düştüğü tespit edilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığı altında optimum işletme koşulları ve gelecekte işletmede dikkat edilmesi gereken hususlar saptanmıştır. Yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı (YAÇY) reaktörden alınan anaerobik granül çamur numunelerinde UAKM/AKM oranı ve çamur hacim indeks değerleri göz önüne alındığında ve literatürde benzer atıksuları arıtan anaerobik sistemlerden elde edilen potansiyel metan üretim hız değerleri ile karşılaştırıldığında işletmede bulunan anaerobik arıtma tesisinde tutulan granül çamurun hala iyi kalitede bir çamur olduğu sonucu çıkarılmıştır. Ayrıca yapılan mikrobiyolojik çalışmalarla alınan numunede anaerobik arıtmada rol oynayan metan bakteri sayısı ve türlerine bakılmıştır.
In this study, potential loading capacity of an anaerobic treatment system treating alcohol distillery factory effluents and operating conditions were determined using SMA test (specific methanogenic activity test). The SMA test results showed that potential methane production rate of the granular sludge significantly decreased from 600 ml CH4/g VSS.day in the year 1997 to 600 ml CH4/g VSS.day in the year 2000. Current operating conditions and the future optimum operating conditions were determined according to the SMA results and the operational data of the UASB reactor (upflow anaerobic sludge blanket reactor). When MLSS/MLVSS ratio and sludge volume index test results of the granular sludge sample were considered and the SMA results were compared with the reported values in the literature it can be concluded that the granular sludge in the UASB reactor had still a good quality in terms of acetoclastic metganogenic activity. In addition to this, microbiological examination of the granular sludge sample was carried out in order to determine the numbers and composition of both the acidogenic and methanogenic species.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10468
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503.pdf4.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.