Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10466
Title: Aktif Çamur Sistemlerinde Üretilen Çamurun İnorganik Fraksiyonlarının Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Inorganic Fractions For Sludge Produced In Activated Sludge Systems
Authors: Sözen, Seval
Demiray, Devrim
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Toplam çamur üretimi
biyolojik çamur
inorganik madde dönüştürme oranı
Total sludge production
biological sludge
inorganic particulate sludge fractions
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Aerobik biyolojik arıtma sistemlerinde biyolojik reaktörün kararlı dengede çalışabilmesi için, oluşan biyokütlenin fazla çamur olarak sistemden atılması gerekmektedir. Üretilen biyokütlenin bileşenleri yaygın olarak UAKM veya KOİ cinsinden verilmektedir. Toplam üretilen çamurun hesaplanabilmesi için bu bileşenlerin inorganik fraksiyonlarının bilinmesi gerekmektedir. Çökelme havuzlarının tasarımı katı madde akısı parametresi esas alınarak yapıldığından çökelme havuzuna giren çamur miktarının askıda katı madde bazında belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada mikrobiyal aktivite sonucunda sistemde üretilen toplam biyokütleye ait inorganik madde dönüştürme oranlarının deneysel olarak belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle kolay ayrışabilen organik madde niteliğindeki sentetik atıksularla yapılan deneyler, sistemde üretilen aktif (XH) ve inert (XP) biyokütle toplamının ortalama olarak 0.88 g UAKM/g partiküler KOİ ve 1.22 g AKM/g partiküler KOİ olarak alınabileceğini göstermektedir. Evsel atıksular için aynı oranlar 0.85 g UAKM/g partiküler KOİ ve 1.07 g AKM/g partiküler KOİ şeklinde hesaplanmıştır. Modelleme çalışmaları sonucunda her iki atıksu için de biyokütle için uçucu askıda katı madde oranı 0.85 g UAKM/g partiküler KOİ, inorganik madde fraksiyonu ise sentetik atıksular için 1.15 g AKM/g partiküler KOİ, evsel atıksular için de 1.05 g AKM/g partiküler KOİ olarak belirlenmiştir. Aktif biyokütle için bulunan değerler literatürde evsel atıksular için verilen 0.9 g AKM/g partiküler KOİ ve 0.83 g AKM/g partiküler KOİ değerlerinden daha büyüktür. Bu durum literatürde verilen değerler ile hesap yapılması durumunda çamur miktarının olduğundan daha düşük hesaplanabileceğini göstermektedir.
In aerobic biological treatment system produced biomass should be discharged regularly as excess sludge for the stable balance of the biological reactor. Components of the produced biomass are usually pronounced in form of VSS or COD. For calculating total sludge quantity the inorganic fractions of these components should be determined correctly. It has great importance that to determine the sludge amount based on suspended solids since the settling tanks are designed according to the parameter of solid material flux. In this project, it is objected to define experimentally the inorganic fractions of the biomass components produced in the system. In the way of this object experimental studies that are conducted with readily biodegradable organic matter characterized synthetic wastewaters show that, the sum of active (XH) and inert (XP) biomass produced in the system can be accepted as 0.88 g VSS/g particulate COD as an average. Similarly, it can be seen that the unit sludge amount can be accepted as 1.22 g TSS/g particulate COD. Same ratios for domestic wastewaters were found as 0.85 g VSS/g particulate COD and 1.07 g TSS/g particulate COD. Modeling studies for the active biomass VSS and inorganic matter fractions were conducted in 0.85 g VSS/g particulate COD for both wastewaters and 1.15 g TSS/g particulate COD for synthetic wastewaters while 1.05 g TSS/g particulate COD for domestic wastewaters, respectively. The values found for active biomass are higher than the value of 0.9 g TSS/g particulate COD and 0.83 g TSS/g particulate COD given in literature for domestic wastewaters. This situation shows that, the sludge amount will be lower than the reality when the account is made by using the values given in literature.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10466
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
469.pdf4.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.