Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9937
Title: Toplam Bilgi Yönetimi/erp Iı Proje Uygulamaları/bilgi Yönetimi Sentezi
Other Titles: Total Knowledge Management/application Erp Ii Projects/knowledge Management Model
Authors: Dinçmen, Murat
Karakulak, Elvan
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Bilgi
Bilgi Teknolojileri
ERP II Projeleri
Bilgi Yönetimi Modeli
Knowledge
IT
ERP II Project
Knowledge Management Model
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, tezin amacına uygun olarak sektöründe iyi bir yerde olan yerel yazılım/danışmanlık firmasındaki ERP/ERP II projeleri ele alınmıştır. Ek olarak Lurgi UK’deki SAP R/3 uygulama/çalışması yapılarak yerli-yabancı yazılımlar arası avantaj ve dezavantajlar analiz edilmiştir. Ek olarak Türkiye’de yürütülmekte olan ERP Proje uygulamalarını üretim tipi bazında çeşitlendirilerek istatistiksel veri üzerinden değerlendirme yapılmış olup Bilgi Yönetimi sentez (model) çalışması ile sonlandırılmıştır. Bilgi için çeşitli tanımlamalar olması ile birlikte bilgi; üretimde, faaliyetlerde, organizasyonel süreçlerde, beyinlerimizde, sistem ve dokümanlarda depolanıp kayıt altına alınan nesnelerdir. Günümüzün hızla değişen toplumsal şartlarında daha güçlü rekabet avantajı sağlamak bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak, yararlanmak ile olmaktadır. Son dönemlere kadar firmaların bireysel stratejik durumlarını ve bireysel bilgilerini elde tutmaları başarılı olmaları için yeterliydi. Bu durum rakiplerin bilgiyi kullanması ve servislerine kadar yansıtması ile bireysel bilginin yetersizliği ortaya çıkmıştır. Bireysel bilgi hiçbir zaman organizasyonel bilgi ile yer değiştiremez çünkü bireysel bilgi organizasyonel bilgiyi tamamlayıcı, güçlendirici ve genişletici bir durumdadır. Böylece bilgiden tam anlamıyla yararlanılarak bireysel beceriler, yetenekler, düşünceler ve yeniliklerin potansiyellerinden daha fazla fayda sağlayarak gelecekteki şirket etkinliğinin daha fazla olmasına imkan tanımaktadır. Bilgi Yönetimi organizasyonların kendi tecrübelerini anlayarak ve kavrayarak bundan kazanç sağlamalarında yardımcı olmaktadır. Özellikle bilgi yönetimi aktiviteleri organizasyonların elde ettiği ve depoladığı bilgi üzerinden problem çözme, dinamik öğrenme, stratejik plan ve karar verme gibi durumlarda maksimum seviyede yararlanmalarına yardımcı olmaktadır. Birçok yatırımı yapmadan önce organizasyonlar kendi kendilerine aşağıdaki iki önemli soruyu sormalıdırlar: (1) Bizim bilgi varlıklarımız nelerdir? (2) Bu varlıkları nasıl yönetebilirim ki maksimum geri dönüşü sağalatabileyim? Bu sorular doğru yada yanlış şeklinde cevaplanamaz. Çözümler organizasyonun yapısı, kültürü ve ihtiyaçları gibi birkaç faktöre bağlıdır. Bununla birlikte etkin bir bilgi yönetimi sistemi: Entellektüel Sermaye, Doküman Yönetimi, Tasarım-Yapım-İdare, Bilgi Haritası, Şirket Kültürü, Üst Yönetim, Kontrol, Motivasyon, İnsan Kaynakları ve İş Proseslerini içererek odaklanmasına bağlıdır. Bilgisayar ve iletişim sistemleri bilginin elde edilmesi, tarnsfer edilmesi ve dağıtılmasında ve hızlı değişimlerde kullanılan yararlı sistemlerdir. Bu bağlamda bazı şirketler radikal karar verme, kaynak tahsis etme, yönetim sistemleri, access, proses, know-how ve karar verme stratejileri gibi ana stratejik yetenekler için analiz, planlama ve bilgisayar destek sistemlerini kullanmaktadırlar. Bir şirket, çalışanlarının ihtiyaç duydukları bilgiyi anında ulaştırabiliyorsa organizasyonel olarak daka etkili be başarılı demektir. Birçok şirket sahip olduğu önemli bilgilerin sadece bir kısmını genel kullanabilmektedir kalan kısmını (örtülü) bireysel olarak bulundurmaktadır ve bundan maksimum faydayı sağlayamamaktadır. Birçok şirkette kendi bilgi potansiyelinden habersiz bir şekilde çalışanlarının bilgisiyle devamını sağlamaktadır. Bir organizasyon etkin bir şekilde bilgi yönetimini kullanarak kontrol ve verimliliklerini geliştirebilmektedir. Örneğin; Hewlett Packard geliştirmiş olduğu “Bilgi Linkleri” ile bilgiyi teşhis edip, düzenleyip şirket önemli bilgilerini depolayarak bilginin tüm şirket çalışanları tarafından istenildiği anda erişilebilirliğini sağlamıştır.
Appropriating with aim of this study ERP Project is explained completely. Firstly, consultant company’s personnel numbers and developing of firms in history expressed. After then, whatever ERP Project charecteristics requirements, hardware and software are explained. In this project ERP is defined with all details. Lastly, I studied Lurgi UK and Turkish companies “ ERP II Projects “ and Knowledge Management analysis. Knowledge may also be described as a set of models that describe various properties and behaviors within a domain. Knowledge may be recorded in an individual brain or stored in organizational processes, products, facilities, systems and documents. In today s fast-paced society, an entity s knowledge base is quickly becoming it s only sustainable competitive advantage. As such, this resource must be protected, cultivated and shared among entity members. Until recently, companies could succeed based upon the individual knowledge of a handful of strategically positioned individuals. However, when competitors promise more knowledge as part of their services, the competition is over. Why? Because organizational knowledge does not replace individual knowledge; it complements individual knowledge, making it stronger and broader. Thus, the full utilization of an entity s knowledge base, coupled with the potential of individual skills, competencies, thoughts, innovations and ideas will enable a company to complete more effectively in the future. Knowledge management helps an organization to gain insight and understanding from its own experience. Specific knowledge management activities help focus the organization on acquiring, storing and utilizing knowledge for such things as problem solving, dynamic learning, strategic planning and decision making. Many enterprises do not know what they know. Such a situation can often lead to duplication of effort throughout an organization. Thus, organizations must ask themselves two important questions: (1) What are our knowledge assets? (2) How should we manage those assets to ensure a maximum return on them? There are no right or wrong answers to these questions. Solutions will depend upon several factors such as the type of organization, its culture and its needs. Nevertheless, effective management of knowledge focuses on solutions that encompass the entire system: Intellectual Capital, Corporate Instinct, Knowledge Worker, Business Intelligence, Control, Motivation, Top Management, Documantation Management, Design-Direction, Knowledge Map, Working Process. Computers and communications systems are good at capturing, transforming and distributing highly structured knowledge that changes rapidly. Some companies are using analysis, planning and computer supported work systems to radically improve decision making, resource allocation, management systems, access, and promulgate process know-how and overall performance as a way to develop core strategic competencies. Any company that can figure out how to give its people the organizational knowledge they need -- at the point and time needed -- can position itself to compete more effectively and succeed much faster. Many companies have vital knowledge resting with one individual and do little to make the knowledge more generally available. Many companies are unaware of their own knowledge base and evidence has shown that knowledge is often lost from a company through employee attrition or related cost saving measures. Any organization can effectively use knowledge management to develop and improve their control and effectiveness. For example, Hewlett Packard has developed a system known as Knowledge Links which they use to codify, identify and store important company knowledge. This knowledge is accessible by any employee within the company.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9937
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1468.pdf3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.