Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9504
Title: Kurumsal Kimlik Oluşumunda Mimari Ürüne Yansıyan Simgesel Anlamların İncelenmesi
Other Titles: Examining The Symbolic Meannings Reflected To The Architecture During The Process Of Institutonal Identity
Authors: Hacıhasanoğlu, Orhan
Emiroğlu, Emire
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: kimlik
simge
mimarlık
identity
sign and symbol
architecture
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Mimarlığın sahip olduğu simgesel anlamların ifade edildiği bu çalışmada, “kurumsal kimliğin oluşumunda mimariye yansıyan simgesel anlamlar” incelenmiştir. Bu kapsamda, yakın çevrede simgesel anlam taşıyan kurumların binaları seçilerek örnekler vasıtası ile çalışma desteklenmiştir. Tezde izlenen yol; konunun belirlenmesi, literatür çalışması, bu çalışmanın somut örneklerle ortaya konması, örneklerin ele alınıp irdelenmesi ve sonuçların tartışılması şeklindedir Tez, kuramsal ve pratik olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, konu kuramsal açıdan incelenmektedir. İnsanın çevresiyle ilişkisinin temeli duyu organları ve algı kavramları; mimari iletişim ve ilişkili kavramlar olan dil, anlam ve göstergeler ile açıklanan simgesel anlam ve mimarlık ile olan ilişkisi; kurulu çevre ve bu çevrede insanın zihinsel davranışları ve bu kavramların birbiriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Kuramsal çerçeve, kimlik, kurumsal kimlik, kurumsal kimliğin oluşumu ve gelişimi kavramlarının incelenmesi ile son bulmuştur. Pratik bölümde ise; kuramsal bölümde ortaya koyulan kavramlara paralel örnekler, anketler doğrultusunda seçilerek simgesel anlamı irdeleyen mekansal yapısal biçimleniş, malzeme, renk, sembol kriterlerine göre incelenmiştir.
The symbolic meanings owned by architecturehas expressed in tis study. During yhe process of Institutional Identity, the symbolic meannings, reflected to the architecture, has examined. So, with the selection of the nearby place Institutional buildingsthat have symbolis meanningsand the exampleof those buildings has assisted that study. The contents of that thesis were about determination of the subject, study of literature, bringing up tangible examples, examination of examples and discussion of the reasons. This thesis has prepared into two main parts which were theoritical and practical. At first, the theoritical part has examined. The esentials of humanbeings2 relations2 which were sense organs and perception concepts; architectural communication and related concepts which were language, meaning and symbolic meanings that were explained with the indicators and the relationship with architecture; existing environment humans mental attitudes in that environment and the relationship of those concepts between eachother has examined. It came to a conclusion after the examination of institutional frame, identity, institutional identity, formation and evolution of institutional identity. The practical frame of the thesis consists of analysis of the symbolic meanings in relation to examples which have identity.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9504
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1759.pdf4.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.