Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7928
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAğıralioğlu, Necatitr_TR
dc.contributor.authorAndiç, Gökhantr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-15T13:41:24Z-
dc.date.available2015-07-15T13:41:24Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7928-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractTürkiye’nin halihazırdaki hidroelektrik potansiyeli belirlenirken küçük hidroelektrik santrallerin potansiyeli dikkate alınmamıştır. Türkiye’de 3000’e yakın gözlem istasyonunda akım (debi) ölçümleri yapılmasına rağmen pek çok akarsu ve kollarında akım ölçüm istasyonu yoktur. Hâlbuki bu akarsuların hidroelektrik potansiyelinin belirlenmesi için uzun yıllar ölçülmüş debilerine ihtiyaç vardır. Bu yüzden ölçümü olmayan akarsuların hidroelektrik potansiyeli belirlenememekte ve projelendirilememektedir. Dolayısıyla akım ölçümleri olmayan veya yetersiz olan havzalarda su kaynakları potansiyelinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi giderek önem kazanmaktadır. Ölçüm yapılmayan havzalarda kullanılmak üzere akım verisi sağlamak için değişik seçenekler söz konusudur: (1) Yerinde gözlem yapılması, (2) Benzer özellikli yakın havza verilerinin kullanılması, (3) Uzaktan algılama ile gözlem yapılması, (4) Hidrolojik model simülasyonu, (5) Entegre edilmiş meteorolojik ve hidrolojik model simülasyonu. Bu çalışmada akım ölçüm istasyonları olmayan veya yetersiz olan havzalarda hidroelektrik potansiyel belirleme çalışmaları yapılacaktır. Bunun için Doğu Karadeniz’de Trabzon il sınırları içerisinde yer alan Solaklı Havzası pilot bölge olarak seçilmiş, bu havzada planlanan küçük hidroelektrik santrallar için potansiyel belirleme çalışmaları yapılmıştır. Solaklı Vadisini meydana getiren akarsu havzalarında aylık ortalama yağış grafiklerinden elde edilen yağış değerleri ile aylık akış katsayıları kullanılarak ortalama akış debileri belirlenmiştir. Ölçüm yapılmayan akarsu havzalarının hidroelektrik potansiyelinin belirlenmesi için seçilen bu bölgede çeşitli yöntemler kullanılarak sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe potential of small hydropower plants is not considered as the hydroelectric potential of Turkey was determined. Although Turkey has nearly 3000 gauging stations there are not enough gauging stations on the rivers and their tributaries. For to determinate of hydroelectric potentials on these rivers the stream gaugings must supplied for long periods. Due to fact that the available hydroelectric potential can not be evaluated in these rivers. As a result, determination of hydroelectric potential of ungauged or poorly gauged basins gains importance recently. Different methods are available to collect flow data from the river basins which do not have flow gauging stations: (1) In situ observations, (2) Utilization of the neighbouring catchment data, (3) Making observations with remote sensing, (4) Hydrologic model simulation, (5) Integrated meteorological and hydrological model simulation. In this study, poorly gauged basin of Solaklı which is located in Trabzon, East Blacksea Region, is chosen as a pilot area. Hydroelectric potential is estimated for small hydroelectric plants to be planned in this area. Mean flows are computed by means of monthly flow coefficients using mean precipitation graphs of river basins in Solaklı. Results of different potential determination methods are compared.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectHidroelektrik potansiyeltr_TR
dc.subjectaylık yağıştr_TR
dc.subjectakış katsayısıtr_TR
dc.subjectaylık ortalama akıştr_TR
dc.subjecthydroelectrical potentialen_US
dc.subjectmonthly precipitationen_US
dc.subjectflow coefficienten_US
dc.subjectmonthly mean flow.en_US
dc.titleAkım Ölçümleri Yetersiz Havzalarda Aylık Akımların Ve Hidroelektrik Potansiyelin Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeEstimation Of Monthly Runoff And Hydroelectric Potential In The Rivers Which Have Poorly Gauging Stationsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentHidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentHydraulics and Water Resources Engineerinen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7424.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.