Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6599
Title: Donatı Korozyonunun Betonarme Yapıların Deprem Performansına Etkisi
Other Titles: Effects Of Reinforcement Corrosion On The Seismic Performance Of Rc Frame Buildings
Authors: İlki, Alper
İnci, Pınar
406546
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: korozyon
doğrusal olmayan davranış
deprem
corrosion
nonlinear behavior
seismic
Issue Date: 15-Jul-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği Programı : Yapı Mühendisliği Tez Danışmanı : Prof. Dr. Alper İLKİ Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Haziran 2011 ÖZET DONATI KOROZYONUNUN BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ Pınar İNCİ Donatı korozyonu mevcut betonarme yapılar için yaygın bir problemdir. Korozyonun, yapıların servis ömrü üzerinde önemli olumsuz etkileri vardır. Problem, özellikle geçirimli yapıya sahip düşük dayanımlı betona ve yetersiz paspayına sahip eski yapılarda daha ciddi boyutlardadır. Korozyonun sebep olduğu beton ve donatı arasındaki aderans kaybı, donatıdaki kesit kaybı, boyuna çatlaklar ve paspayının dökülmesi, yapısal kapasiteyi ve deprem güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Bu tezde, kolon donatıları oyuklanma korozyonuna maruz kalmış kuramsal bir betonarme binanın, doğrusal olmayan analizi yapılmıştır. Sonuçlar Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY, 2007) dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Donatıların korozyonu, deneysel çalışmalar baz alınarak, farklı miktarlarda kesit kaybı ve farklı oyuk dağılımı şeklinde kurgulanmıştır. Yapıların göçme performansının, korozyonun varlığından, düzeyinden ve dağılımından, farklı düzeylerde etkilendiği ortaya koyulmuştur. Anahtar Kelimeler: Korozyon , Betonarme, Doğrusal olmayan davranış, Deprem Bilim Dalı Sayısal Kodu: 624.03.01
University : İstanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Civil Engineering Programme : Structural Engineering Supervisor : Prof. Dr. Alper İLKİ Degree Awarded and Date : M.Sc. – June 2011 ABSTRACT EFFECTS OF REINFORCEMENT CORROSION ON THE SEISMIC PERFORMANCE OF RC FRAME BUILDINGS Pınar İNCİ Corrosion of reinforcement is a common problem for existing reinforced concrete (RC) structures. Corrosion has significant adverse effect on service life of structures. Problem is more serious especially in old structures with low-strength concrete due to porosity and insufficient thickness of concrete cover over the reinforcing steel. Structural capacity and earthquake safety are affected through loss of bond between concrete and reinforcement; cross-section loss of reinforcing bars, longitudinal cracks, spalling of cover concrete as a result of corrosion. In this thesis, nonlinear analysis of a hypothetical RC structure which has columns with corroded reinforcement caused by pitting corrosion is investigated. Turkish Seismic Design Code (2007) is taken into consideration during the assessment of the results of the study. Corrosion of reinforcement is presented with different losses of cross-section of reinforcement and different distribution of pits on the reinforcing bars based on the experimental study. The failure performance of the building is significantly affected negatively due to corrosion and depths and distribution of corrosion pits. Keywords: Corrosion, Reinforced concrete, Nonlinear behavior, Seismic Science Code: 624.03.01
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/6599
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11920.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.