Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6487
Title: Betonarme Yapıların Tasarım Ve Yapım Kuralları Kapsamında Türk (ts500–ts498 Ve Rus(snip–gost) Standartlarının Karşılaştırmalı Analizi
Other Titles: Comparison Of Turkish Codes (ts500–ts498) And Russian Codes (snip–gost) For Design And Application Specifications Of Reinforced Concrete Structures
Authors: Öztürk, Turgut
Küçük, Hayati
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: TS-500/2000
TS-498/97
SNİP
Betonarme yapılar
TS-500/2000
TS-498/1997
SNIP
Reinforced concrete structures
Issue Date: 16-Sep-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Betonarme yapı elemanlarının ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikle tasarlanması, hesaplanması, boyutlandırılıp donatılması ve yapımı ile ilgili kural ve koşullar, TS-500/2000 (Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları) ile TS-498/97 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri) olarak Türk Standartları ve SNİP 2.01.07–85, SNİP 2.02.01–83 ve SNİP 2.03.01–84 olarak Rus Standartları ile farklı ölçütler çerçevesinde düzenlenmektedir. Çalışmada betonarme yapı elemanlarının minimum uygulanabilir boyutları, yük kombinasyonları, hesap yüklerinin değerleri, sınır koşulları, donatı düzenleri ve yapı elemanlarının kontrüktif koşulları ilgili resmi standartlarda belirtilen ölçüler çerçevesinde karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Betonarme yapılarda kullanılan malzemelerin teknik özellikleri, malzeme katsayıları, kullanım şekilleri ve sınıflandırılması her iki yönetmelik kapsamında da incelenmiş, ortak ve farklı kısımları açıklamalı olarak listelenmiştir. Bölgesel şartlardaki farklılıklar yapı inşaatları açısından farklı metotlar kullanılmasını gerektirmektedir. Soğuk iklim özelliklerine sahip Rusya coğrafyasında özellikle hava şartlarından dolayı yapı malzemelerinin özellikleri ılıman iklim şartlarına sahip coğrafyamızdaki koşullara göre farklılıklar göstermektedir. Yönetmeliklerin çizdiği çerçevede bu sınırlar çalışmada karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Yönetmeliklerin üstün tarafları, eksiklikleri, aynı ölçütler çerçevesinde çizdikleri sınırlar, farklı sınır değerleri ayrıca sonuçlar kısmında belirtilmiştir. Uygulama çalışmasında Türk Yönetmelikleri ve Rus Yönetmelikleri çerçevesinde hazırlanmış statik proje detayları anlatılmıştır.
Design and detailing of reinforced concrete structures and structural elements are regulated by Turkish Codes TS-500/2000 (Design and Application Specifications for Reinforced Concrete Structures), TS-498/1997 (Minimum Design Loads for Calculation of Structural Elements) and Russian Codes SNIP 2.01.07–85, SNIP 2.02.01–83 and SNIP 2.03.01–84 in several aspects. In this thesis, comparative study of these codes is carried out on minimum dimensions of structural elements, load combinations, design loads, boundary conditions, reinforcement details, constructive requirements. Furthermore, characteristics of materials, material coefficients, usage and classifications are compared; common and different aspects are explained. Differences induced by regional conditions require different design and construction methods of structures. Characteristics of materials in Russian regions having relatively cold climate differ from that in our country with mild climate. The regulations defined by relating codes are presented comparatively. In the part of result and conclusions, the superior aspects of one than another, deficiencies and design limits are explained. At last, Turkish codes and Russian codes are compared within a structural design example in detail.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/6487
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9865.pdf3.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.