Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6336
Title: Iıı. Selim’in İstanbul’u: Siyâsî Ve Askerî Dönüşümler Işığında İmar Faaliyetleri
Other Titles: Selim Iii’s Istanbul: Building Activities In The Light Of Political And Military Transformations
Authors: Özer, Filiz
Uğurlu, Ayşe Hilal
447169
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: III.Selim
İstanbul
İmar Faaliyetleri
Selim III
Istanbul
architectural activities
Issue Date: 16-Dec-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu doktora tezi, 1789-1807 seneleri arasında, III.Selim ve hânedan üyelerinin başkentteki imar faaliyetleri üzerine bir çalışmadır. Onsekizinci yüzyıl başında sarayın İstanbul’a dönüşü ile başlayan ve yavaşlayan bir ivme ile devam eden başkentteki fiziksel dönüşüm süreci, yüzyıl sonunda farklı boyutlar kazanarak yeniden hızlanır. Osmanlı-Rus savaşlarının maddî-mânevî yıprattığı imparatorlukta, merkezî otoritenin ve hükümdarlık imajının günden güne zayıfladığı bir dönemde tahta çıkan III.Selim’in, pek çok konuda programlı bir ıslahat projesi yürüttüğü görülür. Hem merkeze rakip olabilecek iç güçlerin, hem de uluslararası arenada muadil kabul edilen Avrupa devletlerinin karşısına yeni, güçlü ve modern bir imparatorluk olarak çıkılması şeklinde özetlenebilecek olan bu proje, fizikselleşmiş yansımasını sarayın başkentte yürüttüğü imar faaliyetlerinde bulur. Bu çalışmanın temel hedeflerinden biri, sarayın yüzyıl sonundaki imar faaliyetleri ile dönemin iç ve dış dinamikleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır.
This doctoral dissertation is a study on the architectural activities of Selim the Third and the members of the dynasty in the capital of the Empire between the years 1789-1807. The physical transformation process in the capital, which started with the return of the court to Istanbul at the beginning of the eighteenth century and continued at a slow pace afterwards, accelerated again at the end of the century and gained a different dimension. Ascending the throne in an era when the Empire was worn out financially and morally by the Russo-Turkish War and the image of the Sultanate was weakening gradually, Selim the Third carried out a systematical reform project in various domains. This project which can be summarized as one that aims at creating a new , strong and modern empire that is capable of confronting the internal powers that could challenge central authority and would be accepted as an equal among the European states in the international arena. This project was embodied in the construction activities carried out by the court in the capital. One of the key objectives of this study is to present the relations between the architectural activities of the court at the end of the century and the internal and external dynamics of that era.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/6336
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13084.pdf22.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.