Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4329
Title: Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanının 20.yy. Başından Günümüze Değişimi Ve Korunması İçin Öneriler
Other Titles: Alteration Of Beşiktaş Köyiçi Urban Site, From The Beginning Of The 20th Century To Present And Suggestions For Its Conservation
Authors: Mazlum, Deniz
Gökyay, Demet
Restorasyon
Restoration
Keywords: İstanbul
Beşiktaş
Restorasyon
Kentsel Sit Koruma
Tarihi Çevre
İstanbul
Beşiktaş
Restoration
Urban Site Conservation
Historical Environment
Issue Date: 26-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanı içinde yer alan çalışma bölgesi, 20.yy. boyunca, büyük bir kentsel değişim yaşamış, bu değişim fiziksel olduğu kadar, sosyal boyutta da kendini göstermiştir. Birçok yazılı ve görsel kaynak kullanılarak belgelenmeye çalışılan bu değişim için, 1922 tarihli Pervititch haritaları değerli bir kaynak olmuş, kişilerin anılarını aktardıkları kitaplar ise sosyal değişime ışık tutmuştur. Ayrıca, 1934 tarihli İstanbul Şehir Rehberi de incelenerek, cadde ve sokak adlarının da değiştirilmesiyle kaybedilen soyut mirasa dair izler bulunmuştur. Beşiktaş merkezi, büyük bir değişimin eşiğindedir; Beşiktaş Meydan Projesi ile büyük bir fiziki değişiklik yaşayacak alan, aynı zamanda Tütün Deposu’nun otele dönüştürülmesi projesiyle de, büyük bir sosyal kimlik değişimine girecektir. Tez kapsamında, bu projeler, kentsel değişim ve güncel durum göz önünde bulundurularak, mevcut dokunun korunması ve sıhhileştirilmesi için öneriler geliştirilmiştir. Böylece, gerek konumu, gerek tarihsel geçmişi, gerekse turizm potansiyeli ile İstanbul’un önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Beşiktaş’ın, mevcut kentsel dokusunun özgün kullanıcısıyla ve “ruh”u zedelenmeden gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır.
Along the 20th century, the working site, which is a part of Beşiktaş Köyiçi Urban site, had a big urban change, which also affected social life due to physical changes it went over. This alteration has been documented by using various written notes, drawings, true stories of the residents, and especially Pervititch maps that served as a-real physical source. And also, Istanbul City Guide, dated 1934, have been analysed to find out the traces of this intangible heritage. Beşiktaş is on the verge of a big change; the district, which is going to come face to face with a physical change due to Beşiktaş Public Square Project, will also go over a change in social identity due to Tobacco Warehouse Transformation Project. In this thesis, suggestions have been developed to preserve and improve today’s conditions together with these projects and urban transformation. Thus, the goal of this thesis is to keep the architectural values that could survive and sustain the spirit of Beşiktaş, which is a very important residential center of Istanbul for its geographical position, historical importance and its tourism potential.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/4329
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9536.pdf77.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.