Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1965
Title: Girişimcilik Sürecinde Sosyal Ağların Etkileri
Other Titles: Social Networking In The Entrepreneurial Process
Authors: Erçek, Mehmet
Başeğmez, Serdar
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Girişimcilik
Küçük İşletmeler
Sosyal Ağlar
Sosyal Kapital
Entrepreneurship
Small Business
Social Networks
Social Capital
Issue Date: 20-Oct-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Girişimcilik ve sosyal ağ etkileşimi son yıllarda detaylı bir şekilde araştırılmaya başlanmıştır. Girişimcinin şirketleşmesi için gereken kaynaklara, bilgiye, güce ve fırsatlara ulaşmak amacıyla sosyal ağını kullanması ve bu süreçte çevresel yapılardan ne şekilde etkilendiği; ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve hatta antropoloji disiplinleri tarafından farklı yaklaşımlarla incelenmektedir. Bu araştırmada bilgi teknolojilerine dayanan iş alanlarında girişimcilik ile sosyal ağlar etkileşimini kalitatif yöntemlerle incelenmiş ve Türkiye’deki iş dinamikleri ve sosyokültürel yapının oluşturduğu ortamda geçerli bir model oluşturulmuştur. Süreç odaklı olarak incelenen girişimciliğe etki eden girişimci özellikleri, sosyal ağ karakteristikleri, durumsal, yapısal ve çevresel faktörler, referans yöntemiyle seçilen girişimci örneklemiyle yapılan yüzyüze görüşmelerle araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, literatür araştırmaları ve öncül bulgular sonucu oluşturulan kuramsal perspektif, ileride yapılacak kantitatif araştırmalar için temel oluşturacak şekilde bir modele aktarılmıştır.
Interaction between entrepreneurial process and social networks has been studied for a couple of decades. To gain a legislative entity, entrepreneur has to reach necessary power, information, resources and opportunities. Multiple disciplines such as economy, sociology, psychology and even anthropology, collaboratively study different approaches to how entrepreneurs use their social networks to achieve this connections and how they are affected environmental factors. In this study, the interaction between social networks and entrepreneurship in information technology centric businesses have been analyzed. A theoretical model for new businesses in Turkish business dynamic and socio-cultural context has been established and validated. Entrepreneurial process has been investigated to determine involved entrepreneur personality, network characteristics, situational, structural and environmental factors, using face-to-face interviews with entrepreneurs sampled with reference method. Upon research, the theoretical perspective constructed from literature and preliminary findings has been converted to a complete model to base future quantitative studies.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1965
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11074.pdf429.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.