Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18188
Title: Fiziksel Çevrenin Alzheimer Hastalığındaki Yeri Ve Önemi: Farklı Tipteki Özel Alzheimer Bakımevleri İçin İç Mekân Tasarım Kriterlerinin Geliştirilmesi
Other Titles: The Role And Important Of Physical Environmental In Alzheimer's Disease: Design Criteria Proposal For Different Types Of Alzheimers' Nursing Homes
Authors: Görgül, Emine
Şahin, Dilek
569258
İç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası)
Interior Design and Decoration(International)
Keywords: İç Mimari ve Dekorasyon
Alzheimer hastalığı
Tasarım
Interior Design and Decoration
Alzheimer disease
Design
Issue Date: 2019
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaşlı nüfusun artmasıyla demans hastalığı ve özellikle demans hastalığının en sık görülen tanısı olan alzheimera bağlı demans hastalığı önemli bir sorun hâline gelmiştir. Alzheimer hastalığı, tıbbi, sosyal ve psikolojik sorunları da beraberinde getiren bir hastalıktır. Unutkanlık ile başlayan hastalık, hastanın kişilik değişikliği yaşamasıyla ilerlemekte, sözel ve motor becerilerini kaybetmesine sebep olmakta ve hastalık ilerledikçe hastayı günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz ve bu sebeple de bakıma muhtaç hâle getirdiği bilinmektedir. Günümüze kadar, birçok bilim insanının dâhil olduğu ve sayısı her gün artan çok sayıda araştırmada, fiziksel çevre ve sosyal bakım ortamının demans hastalarının yaşam kalitesini arttırabileceği veya olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda görüş ve değerlendirmeler aktarılmıştır. Bir başka ifadeyle, fiziksel çevre tasarımı, demans hastalığına sahip bireylerin yaşam kalitesini arttırıcı ve işlevselliklerini teşvik edici bir ortam hazırlar ve bu anlamda biz tasarımcılar için oldukça önem arz eder.
Today, with the increasing elderly population both in developed and developing countries, the disease of dementia especially the most common diagnosis of alzheimer cases become the major problem. Alzheimer is a disease that emerges together with medical, social and psychological problems. Begining with forgetfulness, progresses with the patient's personality changes, while leading the patient to lost its verbal and motor skills. As the disease progresses, the patients unfortunately can not perform their daily needs and therefore oblige care at the end. Large numbers of researches have been carried out until today. Although the number is increasing everyday, scientists and assesments were proved that physical environment and social care environments could improve the quality of life for the patients with dementia, and may reduce the negative affects of the disease.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18188
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569258.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.