Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17950
Title: Kömür Yakıtlı Bir Enerji Santralının Enerji-finansal Değerlendirmesi Ve Zonguldak İli İçin Bir Uygulama
Other Titles: Energy-financial Evaluation Of A Coal Fired Power Plant And An Application For Zonguldak Province
Authors: Beril Asiye, Tuğrul
Gökhan, Atlı
10198820
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Kömür
Enerli piyasası
Energy
Coal
Energy market
Issue Date: 7-Jun-2018
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Bu yüksek lisans tez çalışmasında, ülkemiz için gerek enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi hususunda gerekse de baz santral oluşu ile enerji arz güvenliğimizin sağlanması noktasında büyük öneme haiz kömür santralları bağlamında Zonguldak ili için kritik üstü tipinde pulverize kömür yakıtlı bir enerji santralının enerji ve finansal değerlendirmesi ele alınmaktadır. Çalışmanın enerji değerlendirmesi kısmında, santralın termal çevrimine dahil olan alt sistemler için enerji ve ekserji denge denklemleri uygulanmıştır. Finansal değerlendirme kısmında ise santrala ait yatırım maliyetleri ile işletme gelir ve giderlerinin göz önünde bulundurulduğu dinamik bir finansal model oluşturulup brüt verim, kapasite kullanım faktörü, yatırım maliyeti, kömür birim fiyatı ve elektrik satış birim fiyatı gibi farklı parametrelerin değişimlerinin Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı ve Geri Ödeme Süresi gibi yatırımın finansal değerlendirilmesine ilişkin ölçütlere etkileri incelenmiştir.
In the context of coal-fired thermal power plants with a great emphasis on both the diversification of energy resources and the provision of energy supply security for our country, in this master thesis study, energy and financial evaluation of an ultra-supercritical pulverized coal-fired power plant for Zonguldak province are discussed. In the energy evaluation section of the thesis study, energy and exergy balance equations were applied for subsystems in the thermal cycle of the plant. In the financial evaluation part of the study, a dynamic financial model was established in which plant investment costs, operational expenses and revenues were taken into consideration. In addition to this, the changes in parameters commonly used in financial assessment of investment projects such as Net Present Value, Internal Rate of Return and Payback Period were examined depending on changes in different parameters such as plant gross efficiency, capacity utilization factor, investment cost, coal unit price and electricity selling unit price.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2018
Thesis (S.M.)--Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Physics, [DATE]
URI: http://hdl.handle.net/11527/17950
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10198820.pdf5.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.