Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17745
Title: Plastik Sanatlarda Eğri Formların Organizasyonu
Authors: Bezeyiş, Şadan
Yılmaz, Serdar
41145
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
Ekspresyonizm
Eğrilik formları
Organizasyon
Plastik sanatlar
Resim sanatı
Sürrealizm
Fine Arts
Expressionism
Curvature forms
Organization
Plastic arts
Painting art
Surrealism
Issue Date: 1994
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Plastik sanatlarda eğri formlar kompozisyon oluşturan diğer elemanlar ile birlikte kullanılırlar ise bir denge oluşturur. Estetik anlamda, diğerleri ile düz veya kırık sert formlara karşıt değerde, yumuşak ve eğri formlar kullanılarak oluşturulmuş kompozisyonlarda bir denge oluşmaktadır. Plastik sanatların organize edilmesi, yani oluş turulması ve kurulup tasarlanması sırasında denge oluşturması için gereken değerler arasında eğri formlar eserin karakterini belirlemede ve onu hareket lendirmede önemli rol oynamaktadır. Eğri çizgilerin organizasyonu içerisinde formun plan ve mekan içindeki elemanlarını da kapsadığı dikkate alınacak olur ise, sanat alanında eğri formlardan oluşmuş bir kompozisyon ya da eğri formlarla kurulmuş bir denge, eserde sınırsız bir açık kompozisyonun organizasyon imkanını ve yepyeni tasarım olanakları yaratabilir. Sanatın çizgi ile başladığı bir gerçek, yani nokta; onu başlangıç kabul eden bir mesafe boyutunda uzandığı zaman çizgiyi meydana getirmektedir. Çizgi, hareket ederek ve sınırlama yaparak meydana getirmiş olduğu biçimin yanında yeteri kadar ve düzenli kullanılırsa doğal olarak ritmi de sağlamak tadır. En önemli özelliği kütle ve somut biçimi gösterebilmesidir. Çizgi, bir noktanın hareket durumunu ortaya koyabildiği gibi uzunluk ve genişliği olan şekil ve bunun yanında da formlar arasındaki devamlılık olarak da belirtilebilinir. Kapalı olan veya olmayan bütün şekilleri çizgiler yaratır. Çizgilerin mümkün olan bütün düzenleri kafamızda düşündüklerimizin ortaya çıkaması ve tasarımların anlatılabilmesi için en uygun olanıdır. Çizgi kalınlıklarının değişimi ve benzeri farklı teknik ve uygulamalar kompozisyonun yapısını kuvvetlen dirmektedir. Çizgi, formun bütününde ve ifadesinde kesin olarak egemen ve etkilidir. Kompozisyonun tamamında da başlangıç noktası olarak değerlendirebiliriz. Çizgi ile resmin planının konturlarını ve hacminin sınırlarını çizerek biçimi ortaya çıkarabiliriz. Bir objenin formunu tanımlayarak onu algılaya- bilmemizde biçim temel esası teşkil eder. Formu ve onun zeminden ayrılıp görsel bir kontrast oluşturması, formun biçimini algılamamıza bağlıdır ki formların biçimleri hep çizgi ifadeleri ile oluşturulabilmektedir. Plastik sanatlarda eğri formların kullanımı insanlar üzerinde psikolojik olarak hareket duygusu uyandırmakta, yumuşaklık hissi vermektedir. Kompozisyonun karekterini olabildiğince ifade yönünden olumlu değiştirip seyirciyi bu yönde etkilemektedir. Yüzeyde oluşan şekiller, ister geometrik, isterse geometrik olmanyan, yani amorf, biçimsiz eğriler insanda üçüncü boyut etkisi hissettirmektedir. Özellikle eğri çizgilerin organizasyonunda, mekan - çevre - form değerleri içinde ele alınması ve bu bağlamda doğadaki denge ile bezeşmesi esasına dayanması gereklidir. Eğri çizgilerin organizasyonunda formun plan ve mekan içindeki elemanlarını da kapsadığı dikkate alınırsa plastik sanatlarda sınırsız bir açık kompozisyon organizasyonu ve tasarım imkanı yarattığı görülecektir. Yüksek lisans çalışmalarım sırasında yapmış olduğum araştırmalar, bir sanat eserinin içeriği ne olursa olsun kompozisyonunun mutlaka iyi organize edilmesi gerektiğini, formların mutlaka bir denge aranılarak oluşturulması gerekliliğini ortaya koymuştur. Tez çalışmamda bu dengenin oluşumunda sonsuz tasarım imkanları yaratabileceğini gördüğüm eğri formların organizasyonunu ortaya koymaya çalıştım. Kompozisyona dengeli bir biçimde yerleştirilecek eğri bir form esere yepyeni değerler kazandırabilir.
In this study; the charakteristic properties of subjects were investigated in terms of form, rhythm, motion and design. The organization of curvelines are used in area - environment form. The organization and the natural area are resembled each other. The curvelines provide unlimited, open composition organization and design possibility. Form is a idea which is imagined and performed in mind. The form seperates the concept that is existing and is created. It reveals the nature structure of the object. Form can define human body or all of the nature objects. It is shaped for necessity. All of the reasons which occur form and necessities are called as con tend. Our interest is using the line which take parts in things of form disign and having the curve lines possibility of unlimited organization. The arrange of nature usually occurs in differen ces of armonic contrast that involve design forms of natural which is the main object of this subject. In this amange, the principies of rhythm balance includes armonic conrast. Because of this, the nature ratio concept provides dimension. Minumal structure provi des obvides obviously geometrical order of straight and curve lines. For this reason, line is a geometric term which is made of alternating, moving points. This term includes the moving proporties, the direction and the position of the point and relationship between other lines. There is no straight and sharp objects which human beings dosen't touch in the nature. In the nature, trees are round, mauntains are curve and unform. Since human being exist, they begin to change and form the nature in order to improve their life style and we can see our success while we are living in the nature. We must learn to feel the nature and have strong instinct to nature. Where ever we lock at, we meet the work of the nature. These are inspiration sources because of their fascinating beauty and rhythm for us, there is no doubt that men take part in nature. There fore, art and nature have relation between each other. Albrecht DÜRER says that art is in nature. The man, who find, own that secret. The nature changes, moves and lines continously. I triad to show beauty and the secret of nature in my works. The curve form give motion, dynamism, liveliness, energy. These moving forms reflect not only complete ness, in which lines come together but also contrary in which the lines separete. The nature in motion sometimes gets calm, silence and unmotion. However, living being is in motion. They disappear by ending of live in nature and so they become unshaped. Moving and motionless in the live in nature are opposite to each other, also they complete each other. To born and death is the unchangeable rule of nature. Let's give example in modern arts; Paul Klee: (Münchenbuchseck, Swiss 1879 Locarno 1940) Abstract compositions are performed by good chosing of shaping elements (line, darkless-lightless, colour) in balance and arrange. These abstract compositons recall the natural forms. Pablo Ruiz Picasso (Mologa 1881 - Mougins 1973) He is the leader of sürrealizm. Whole part of his life, he had experience in good condition of art. His painting called "woman with underskirt" was accepted as agitator factor in dream - meditation. In this picture he gave an objekt lesson about translation of dream to real. Francis Martinez de Picabia (Paris 1878, Paris 1953) He is the leader of non - figurative paint. He used the life against the comic tradition of art. The life he wants to show in his paintings isn't a "bad life". It is knowledge. That is, it is nothing. He has disaproved useless idea of the bad artists. He cauld kill the art whit his childish art power. Being is to be nothing. Yves Tanguy (Paris 1900 - Woodbury, Conneti- cut, USA 1955) In his art style you can see smoth of spoce. At the time he was living, far horizon was certain or not. Both dark and light cobalt blue is used for providing area, in addition to, emphasize the motion. Furthermore, those colours give dynasizm and motion in the direction of curve forms. It actives the abstract form. The painting has been completed in the form of open. Abstract composition which was projected by the organization of curve forms was made by using open arrangements in the armonic contrast balance
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1994
URI: http://hdl.handle.net/11527/17745
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41145.pdf11.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.