Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17729
Title: Yirminci Yüzyıl Sanatında Hareket Ve Süre Kavramının Görselleştirilmesi Sorunsalı
Other Titles: The Problematic Of Visualizing The Concept Of Movement And Time In The Twentieth Century
Authors: Keskin, Ahmet
Kaya, Bedriye
43849
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
20. Yüzyıl
Görsel etki
Görsel sanatlar
Hareket
Sana
Zaman
Fine Arts
20. Century
Visual impact
Visual arts
Motion
Art
Time
Issue Date: 1995
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Antik Çag'daki başlangıcıyla birlikte Felsefe duyularımızla algıladığımız dünyanın karakteri olarak konulan sürekli değişenle bilgi, kavram, hakikat olan değişmeden aynı kalanı ayırdetmistir. önceleri, bilgi, kavram tikel nesnenin özüyken, giderek, Modern Bilim' le nesneler arasındaki ilişkilerin özünün bilinmesi de buna katılmıştır. Hareket nesnelerin oluşumu ve yer değiştirmesidir. Zaman kendini nesnelerdeki değişimde ve olguların önce-sonra lığında duyurur. Süre zaman içersinde bir kesittir. Doğa matematiksel yapıdadır. Matematiksel formülasyonlar olan doğa yasaları sürekli hareket edende değişmeden aynı kalanlar olarak görülür. Yeniçağ sanatçısının da doğayı geometriden geliştirilmiş perspektif yoluyla betimlemesi hareketi zaman dışı olanla saptamak anlamına gelebilir. Yüzyılımız felsefi, bilimsel ve» bunlara koşut, sanatsal iv değişikliklere sahne oldu. Mutlak Uzay ve Zaman yerini göreliliğe bıraktı. Deterministik dünya görüsü yıkıldı. Yeni geometriler kuruldu. Bununla birlikte. Bilim de. Felsefe de, yeni araçlarla donanarak, doğanın görünüşteki, sagduyusal değişkenliğinin ' altındaki formül asyonu aramayı sürdürmektedir. Sanatsal çalışmamızın anlaşılmasının düzeyini arttıracak bir ek olarak kaleme alınan bu "Rapor"umuzda ortaya koymaya çalıştıklarımız; burada» kısaca, değinilen ana düşünü ya da saptamanın İzlenimcilik' den günümüze» anlıksal. düşünsel bir etkinlik olmak bakımından» sanatsal yaklaşımlara uygulanma denemesi olarak görülmelidir.
Philosophy differentiated. knowledge. concept and unchangeable truth from the world continually changing perceived by our senses. Initially, knowledge and concept was universal side of the particular object. Progressively, with Modern science, knowledge of the essence of relationships between objects was added to that. Movement is the formation of objects and their changing of place. One, senses time through the transformation of objects and the past and ' future of facts. Process is a cross-section within time. The structure of nature is mathematical. The mathematically formulated laws of nature are seen as that which continually move and that which remain stable. The new vi age artist may also be understood as the one to determine the description of movement outside of time using perspective developed from the geometry of nature. Artistic changes in our century run parallel to the changes in science and philosophy. Relativity took the place of absolute time and space. The deterministic world view broke down and the new geometries were constructed. At the same time, both science and philosophy, using new apparents, continue to search for the formulation underneath the changability of the seem of nature. To increase the level of understanding of our artistic work, this report should be viewed as a practical experiment to artistic approaches as it reflects the main idea or discovery from Impressionism to today as an activity of intellectual thought.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1995
URI: http://hdl.handle.net/11527/17729
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43849.pdf4.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.