Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17632
Title: Kartelleşme, Belirsiz Maliyetler Ve Dış Ticaret
Other Titles: Collusion, Cost Uncertainty And Foreign Trade
Authors: Orbay, Benan Zeki
Akbaş, Evren
107323
İşletme
Management
Keywords: İşletme
Kartel
Uluslararası ticaret
Business Administration
Cartel
International trade
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışma, üretim maliyetinin özel bilgi olduğu durumda uluslararası pazarlardaki kartelleşmeyi incelemektedir. Bir endüstrideki firmalar karlılıklarını artırabilmek amacıyla kartelleşmeyle ilgilenirler. Firmaların çıktıları açık olarak gözlemlenebilmesine rağmen, bazı durumlarda üretim maliyetleri firmalar için özel bilgidir, bu nedenle firmalar diğerlerinin üretim maliyetleri hakkında eksik bilgiye sahiptir. Maliyetler hakkındaki eksik bilgi kartelleşme için önemli bir sorundur, bu sorun özellikle kar paylaşımında ortaya çıkmaktadır. Literatürde farklı pazar yapılan için eksik bilgi altında kartelleşme modelleri incelenmiştir fakat uluslararası pazarlarda kartelleşme hakkında herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada uluslararası pazarlarda kartelleşmeye odaki anılmaktadır. Uluslararası pazarlarda hükümetler firmalarını sübvanse ederek onları korumaktadır. Eksik rekabetin olduğu uluslararası pazarlarda, hükümetlerin ticarete müdahale etmeleri stratejik ticaret politikaları olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, stratejik ticaret politikalannm üçüncü ülke modeli örnek alınmıştır. Üçüncü ülke modelinde, farklı ülkelerden iki firma üçüncü ülke pazarında rekabet etmektedir, bu nedenle pazardaki tek tüketici ithalatçı ülkedir. Böyle bir pazarda hükümetler ihracata müdahalede bulunarak firmalar arası stratejik etkileşimi değiştirebilmektedir. Farklı ülkelerden iki firmanın çıktıda rekabet ettikleri üçüncü ülke pazarında, hükümetler dış ticarete müdahale etmezlerse, yüksek maliyetli firma için kartelleşme her zaman daha karlıdır, düşük maliyetli firma için ise kartelleşme ancak maliyetler birbirine yeterince yakın olduğunda daha karlı olmaktadır. Hükümetler dış ticarete müdahale ederlerse kartelleşme ne yüksek maliyetli firma ne de düşük maliyetli firma için daha karlı olmamaktadır
This study analyses the collusion where production costs are private information in international markets. Several firms are interested in forming a cartel in the aims of improving profitability within the industry. Although the output of every firm is jointly observed, in any case production costs are private information for firms, therefore firms have incomplete information about production costs. Incomplete information about costs is an important problem for the collusion, this problem is appeared in the division of profit. In the literature, collusion models are analysed under incomplete information for the different market structures, but any study about collusion in international markets is not found. In this study, we focused on the collusion in international markets. Governments subsidy their own firms to protect them from imperfect competition in international markets, that is known as strategic trade policy. In this study, third country model in strategic trade policy is assumed as sample model. In third country model, two firms from different countries compete in a third country market, therefore there is only one consumer, which is importer country. Governments can change strategic interaction between firms by intervening to trade in such markets. Where two firms from different countries compete for output in third country market, if governments do not intervene to trade, collusion is always more profitable for high cost firm, however, collusion is more profitable for low cost firm only when costs are sufficiently close. If governments intervene to trade, collusion is never more profitable for high cost and low cost firms
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17632
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107323.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.