Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17478
Title: Toplam Kalite Yönetimi Yeniden Yapılanma Ve Bir Uygulama
Other Titles: Total Quality Management, Reengineering And An Application
Authors: Serarslan, Nahit
Seçkin, Hüseyin
75318
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Toplam kalite yönetimi; Yeniden yapılanma
Total quality management ;Restructuring
Issue Date: 1998
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada kalite, Toplam Kalite Yönetimi ve Yeniden Yapılanma üzerinde durulmuştur. Son on yıl zarfında dünyada olduğu kadar Türkiye'de de yoğun bir şekilde üzerinde durulan bu terimlerin, yönetim anlayışlarında meydana getirdiği değişiklikler, uygulama tarzları ve uygulama sonuçlarından bahsedilmiş ve yaklaşık iki buçuk yıl süren bir uygulama örneği ile anlatım desteklenmiştir. Birinci bölümde, kalitenin her anlayışa göre değişen tanımı, uzun tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler ve yönetim anlayışına kattığı yenilikler üzerinde durulmuş ve günümüzde ulaştığı son noktadan bahsedilmiştir. Toplam Kalite Felsefesi'nin doğuşu ve bu felsefeyi yaşatmak ve yaymak için kurulmuş organizasyonlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, EFQM tarafından oluşturulan ve kalite ödülü değerlendirmesinde baz alınan Toplam Kalite Yönetim Modeli'nden bahsedilmiş, bu modelin bileşenleri ve kapsadığı alanlar ile modele uygun bir yönetim tarzına ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler anlatılmıştır. Ayrıca modelde ve bu modele ulaşmada kullanılan tekniklere, problem çözme metotlarına ve sanayide yapılan uygulamalara bölümün ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, Toplam Kalite Yönetimi'nden daha sonra ortaya çıkmasına rağmen günümüzde en az onun kadar popüler olan Yeniden Yapılanma'nın tanımı, yöntemleri ve uygulama safhaları anlatılmıştır. Yeniden Yapılanmanın Toplam Kalite Yönetimi ile benzeşen ve ayrılan yönleri maddeler ve örneklerle sıralanmıştır. Dördüncü bölümde, bu iki yönetim uygulamasının bileşimi olarak ele alınan ve yaklaşık iki buçuk yıl süren bir uygulamının ana hatları verilmiştir. Son bölüm anlatılanlardan çıkarılan sonuçları, Toplam Kalite Yönetimi ve Yeniden Yapılanma'nın Türkiye için önemi ve layıkıyla uygulanabilmesi için yapılması gerekenleri içermektedir. Bu gerekler öneriler halinde sunulmuştur.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/17478
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75318.pdf7.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.