Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1579
Title: Kentsel Dönüşüm Faaliyetlerine Gayrimenkul Geliştirme Yönünden Bir Bakış: İzmir Henkel Tesisi Örneği
Other Titles: A Look To Urban Regeneration Projects From A Real Estate Development Aspect: Izmir Henkel Case Study
Authors: Dökmeci, Vedia
Tarkan, Batuhan
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Kentsel dönüsüm
Fizibilite
Gayrimenkul Gelistirme
zmir
Urban Regeneration
Feasibility
Real Estate Development
zmir
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Öncelikle sanayilesmenin bir sonucu olarak asırı nüfus artısı ve beraberinde getirdigi degisimler dünyanın birçok kentinde belirgin bir sorun haline gelmis bunun sonucunda ortaya çıkan hızlı degisim kentlerde büyük tahribatlara neden olmustur. Kentsel dönüsüm önerileri ise bu tahribatı durdurup, artık kente ve kentliye fayda saglamayan bu alanları kente ve kentliye yeniden kazandırma çabasının ortak paydasıdır. Bu çalısma, İzmir Turan’da eski sanayi tesislerinin bulundugu ve kentsel dönüsüm bölgesi olarak ilan edilmis bir çevrede bulunan Henkel tesisinin dönüsüm sürecini gayrimenkul gelistirme bakıs açısı ile incelemektedir. Çalısma kapsamında arsa üzerinde üç farklı kullanım dört öneri model olarak ele alınmıstır. Kurgulanan her bir modelde önerilen fonksiyonlara, kentteki benzer mülklerden emsaller bulunmus, elde edilen veriler genel piyasa kosullarından ulasılan degerler ile birlestirilerek olusturulacak nakit akısı tablolarına veri olarak girilmistir. Düzenlenen nakit akısı tabloları kurgulanan modellerin verimliligini Net Bugunkü Deger (NBD) ve iç Verimlilik Oranı (VO) gibi iki finansal degiskenin arasındaki iliski ile test etmektedir.
As a result of industrilization, the rapid population growth brought a major problem to the most places in the world. The biggest damage had occured in city center and outer skirts of these towns. The main aim of the urban regeneration projects are to stop this damaging growth structure and to distinguish this out dated places to the cities and to the citizens social and economic life. This study analysis the economic dimension of the regeneration process of one former Henkel industrial facility, which is located in İzmir, Turan and surrounded by same kind of former industrial facilities with a real estate development aspect. There has been generated four different models for three different uses within the scope of the study. In all generated scenarios, the comparable units had been founded from the local market which has similar qualifications with the proposed development. This market results has been used as an input for all cash flow analysis. The efficiency of the proposed developments had been decided after the comparasion of the models Net Present Values (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) figures.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1579
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7503.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.