Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14970
Title: Açılma Modu Problemlerinde J-İntegral Değerlerine Etki Eden Parametreler İle Yörüngesi Arasındaki İlişki
Authors: Atmaca, Nihat
Erklic, Ahmet
Çevik, Abdulkadir
Güzelbey, Ibrahim H.
Keywords: J-integral
Üç noktada eğilme kirişi
Yörünge şekli
J-integral
Three point bending beam
Path shape
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Gerilme Siddet Faktörü (GŞF) Lineer Elastik Klrllma Mekaniüi (LEKM), J- integrali ise Elasto-Plastik Kirilma Mekanigi (EPKM) problemlerinin çözümünde yaygm olarak kullanllan oldukça önemli parametrelerdir. Bu iki parametrenin birbiri cinsinden ifade edilmeleri ancak lineer-elastik stmrlar içerisinde kalindlgl sürece mümkündür. Bu çatl§mada J-integral yörüngesinin Fklinin ve yörüngeler üzerindeki dügtim noktasl sayilarlmn j-integral degerine etkileri arastlrllml§tlr. Elde edilen uygun yörünge pkli ve dtižüm noktasl sayilarl ile üç noktada ežilme kiriş modeli üzerine bir uygulama yapllml§tlr. Elde edilen sonuçlar ANSYS ve literatürdeki degerler ile araştırılmış ve uyum içerisinde oldugu gözlenmiştir.
The stress intensity factor (SIF) and j-integral are very important parameters which commonly used in Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) and Elasto-Plastic Fracture Mechanics (EPFM) problems respectively. The parameters can be inferred as with each other as long as stayed in LEFM conditions. In this study, the shape and the number of nodes of the j-integral path that influence the J-integral values have been investigated. Obtained results with the appropriate path shape and the number of node points have been applied on a three-point bending beam model case. The results are compared with the values obtained ANSYS, and literature and they are compatible with each other.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14970
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023_atmaca.pdf481.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.