Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13035
Title: Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Çevresel Etkileri
Other Titles: Renewable Energy Sources And Environmental Effects In Turkey
Authors: Aydın, Ali Fuat
Torunoğlu Gedik, Özge
10078472
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Environmental Science and Engineering
Keywords: Çevre
Enerji
Yenilenebilir Enerji
Hidrolik
Rüzgar
Güneş
Jeotermal
Biyokütle
Dalga
Hidrojen
Enerji Santralleri
Çevresel Etkiler
Environmental
Energy
Renewable Energy
 hydraulics
Wind
Solar
Geothermal
Biomass
Wave
Hydrogen
Energy Power Plants
Environmental Effects
Issue Date: 23-Oct-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde enerji tüketiminin hızla artmasına paralel olarak alışılagelen enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükeneceği bilimsel bulgularla ispatlanmış bir gerçektir. Yenilenebilir enerji günümüzde ısıtma, ulaştırma, elektrik üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları; yerli nitelikli oluşu, yakıt maliyetinin düşük olması, temiz ve çevreci özellikleri ile son yıllarda öne çıkmıştır. Günümüze kadar enerji üretiminde ağırlıklı olarak fosil kökenli yakıtlar olan kömür, petrol ve doğal gaz kullanılmıştır. Bu kaynakların kullanımı sonucu dünyanın doğal dengesi bozulmaya başlamış ve çevre kirlilikleri oluşmuştur. Özellikle atmosferde meydana gelen değişiklikler sonucu küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramları hayatımıza girmiştir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi, dünyanın daha yaşanılabilir bir yerolması için alınacak önlemlerin başında, yaygın olarak kullanılanenerji kaynaklarının yerine çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılması gelmektedir. Fosil kökenli enerji kaynaklarının rezervleri yakın gelecekte tükenecektir. Bu nedenle, Türkiye gibi ihtiyaç duyduğu enerjinin çoğunu dışarıdan satın alan ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelikli olarak değerlendirmesi, ekonomik açıdan faydalı olacağı gibi çevrenin korunması açısından da gereklidir. Bu çalışmada ilk olarak yenilenemez enerji kaynakları ve nükleer enerji tanıtılmış, Türkiye'de kullanımları ve rezervleri hakkında bilgiler verilmiştir. Temiz ve çevre dostu enerji olarak da adlandırılan yenilenebilir enerji kaynakları ve Türkiye'deki potansiyelleri üzerinde durulmuş ve çevreye olan olumlu-olumsuz etkileri belirtilmiştir. Ayrıca maliyet analizi yapılmış ve yer seçim kriterleri üzerinde durulmuştur. Son olarak Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelişin hızla artma nedenlerinden bahsedilmiş, sosyal, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkileri açısından değerlendirilmiştir. Türkiye'nin yakın geleceğindeki yeri ve önemi üzerinde durularak sonlandırılmıştır. Bu araştırma fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarını ortaya koymayı, alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekmeyi ve toplumda bu konularla ilgili bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda önce genel bir değerlendirme yapılacak, sonrasında Türkiye'de son dönemde ve gelecekte enerji alanında gerçekleşmesi muhtemel projeler üzerinde durulacaktır.
Nowadays, in parallel with the increasing rate of the energy, it was proven with the scientific facts that the conventional energy resources will be drained away in a near future. Energy has been one of the basic and most important requirement through out the history of mankind. Because of the reasons such as industrialization, increasing population, technological developments; available energy resources is increasingly consumed and these resources are not unlimited so, new energy sources come to the fore. In order to increase the life standarts; sufficient, permanent, better and clean energy provide the countries advantages and recently in some societies in order to increase environmental conciousness, minimalize the damages and harmful side effects of known energy sources, renewable energies started to be used which are causing the least damage to the environment and the human health. Referring to this situation in Turkey; electricity is mostly generated from fossil fuels and generaly investments made to  fossil fuel power plants that bring problems and troubles in terms of both in economic and environmental sides. Although Turkey is among the countries with limited reserves of fossil sources, it also amongs the richest countries in terms of alternative (renewable) energy sources with its geological and geographical location. In this sense, considering Turkey's energy requirements and to reduce foreign source dependency; in order to use and provide  uninterrupted, reliable, cheap, clean and efficient energy the more importance should be given to solar, wind, hydroelectric and geothermal renewable (alternative) energy resources and  energy strategies should be considered and managed in these directions. Besides, cost analysis were done and dwelled on the criterias of plant locations. In this regard, first of all a general evaluation will be done, later on possible projects related with energy sector which are taken place in last period or in the furute in Turkey will be focused on.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/13035
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10078472.pdf3.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.