Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12600
Title: İstanbul Çayırbası Bölgesinde Yaşayan Romanlar Üzerine Etnomüzikolojik Bir Alan Çalışması
Other Titles: An etnomusicologic field work on romanies living in Çayirbaşi region of İstanbul
Authors: Şenel, Süleyman
Çelik, Engin
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Analiz
Etnik kimlik
Etnomüzikoloji
Müzik
Çingeneler
İstanbul-Sarıyer
Music
Analysis
Ethnic identity
Ethnomusicology
Gypsies
İstanbul-Sarıyer
Issue Date: 2009
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: `İstanbul Çayırbaşı Bölgesinde Yaşayan Romanlar Üzerine Etnomüzikolojik Bir Alan Çalışması' isimli araştırmamız beş ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmamızda ilk olarak giriş bölümünün ardından Çayırbaşı ve tarihine ait bilgilere yer verilmiştir. Bu bölgenin, konumu itibariyle tarih boyunca nelere tanık olduğuna dikkat çekilmiş ve bu süre zarfında görülen değişimlerle, zamanımıza gelene kadar, Çayırbaşı'nın hangi evrelerden geçtiği belirtilmeye çalışılmıştır. Yerleşim yeri olarak farklı kültürlerden birçok topluluğu bünyesinde barındıran Çayırbaşı'nın, bir kültür mozaiği haline gelmesine olanak sağlayan özellikler bu bölümde dile getirilmiştir. Bu mozaik içersinde yaşayan Roman topluluğun sosyal ve kültürel yönden hangi özelliklere sahip olduğu, Çayırbaşı'nın genel yapısı içersinde değerlendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmamızın diğer bölümlerinde, bu bölgede yaşayan Roman topluluğun gelenek ve göreneklerine ait özellikler belirtilmeye çalışılmış, bu yönde yapılan görüşmelerle Roman kültürüne ışık tutmak için gayret gösterilmiştir. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerle birlikte halen yaşatılmaya çalışılan gelenek ve göreneklerin derlenmesine özen gösterilerek mevcut Roman kültürünün bu bölgedeki işleyişine dikkat çekmek için çaba sarfedilmiştir. Son olarak bu bölgede derlediğimiz ezgilerle, sözlü ve sözsüz Roman ezgilerinin yazılı hale getirilmesi planlanmış, eski kasetlerden derlediğimiz oyunlu ezgilerin Çayırbaşı Romanlarının eğlencelerinde önemli bir yere sahip olduğu görüldüğünden notaya alınıp kayda geçirilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte gözlem yoluyla derlediğimiz diğer materyaller de araştırmamızın sonuna görüntülü olarak DVD şeklinde ilave edilmiştir.
This research named `An etnomusicologic field work on Romanies living in Çayırbaşı region of İstanbul? consists of five main parts. This study, after the introduction, first gives information on Çayırbaşı and its history. It draws attention to what happened in this region through history in regard with its position, and explains what eras have occurred in this region until today. This section indicates the specifications of Çayırbaşı that makes it a cultural mosaic, a place which includes many communities from different cultures. Romanies are assessed within the general structure of Çayırbaşı and the social and cultural features of them are explained. The other parts of the research include the features of Romanies? customs and traditions and with the interviews made in this respect, it tries to shed light on Romany culture. Compiling together cultural values that are almost forgotten and customs and traditions which still survive, it draws attention to the operation of current Romany culture in this region. Finally, it is planned to put into written form the tunes compiled here and other Romany tunes with and without lyrics. Because it is observed that the dance tunes compiled from old cassettes play an important part in Romanies? entertainments, this study also aims to put them into notes and record them. Furthermore, other visual materials obtained from observations carried out for the study are added to the end of the research in DVD format.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12600
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415031039.pdf12.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.