Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10446
Title: Orta Ölçekli Mimari Bürolar İçin Kalite Güvence Sistemi Model Önerisi
Other Titles: Quality Assurance System Model Proposal For The Medium Architectural Offices
Authors: Altaş, Nur Esin
Akıner, İlknur
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Bina Endüstrisi
Mimarlık
Kalite
Kalite Yönetimi
Kalite Güvence Sistemi
ISO 9001
Toplam Kalite Yönetimi
Building Industry
Architecture
Quality
Quality Management
Quality Assurance System
ISO 9001
Total Quality Management
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Avrupa Birliği’ne üyeliği söz konusu olan Türkiye önemli bir şansla karşı karşıyadır. Ancak, öyle görünüyor ki Avrupa Birliği amacı ve beklentilerine göre, Türkiye bina endüstrisinde yeni standart ve rehberlerin getirdiği şartlara uyum sağlamak durumundadır. Uluslararası rekabet ortamında varlığını sürdürebilmesi için, yapı endüstrisine dahil firmalar, Toplam Kaliteye ulaşma uğruna Avrupa’nın rehberliğinde özellikle ISO 9001 standartlarının getirdiği önerileri yerine getirmekle karşı karşıya kalacaklardır. Bu çalışmanın yapılmasındaki asıl amaç, şimdiye kadar ürün üreten firmaların ya da inşaat firmalarının sahip olduğu Kalite Güvence Standardı ISO 9001’in, ürün olarak proje üreten mimari tasarım firmalarına adapte edilebilirliğini araştırmaktır. Alt amaç ise incelenmek üzere mimari proje bürosuna en yakın hizmeti veren, genel yüklenici olarak ISO 9001 Kalite Güvence Standardına sahip büyük bir inşaat firmasının deneyim ve bilgi birikiminden hareketle; mimarın kişiliğiyle ve projelerinin tasarım kalitesi ile tanınan orta ölçekli bir büro için bir kalite sistemi modeli geliştirilmesidir. Bunun için literatür araştırmasının yanısıra, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki bina endüstrisinde Kalite Güvencesi uygulama sürecine ilişkin tespitlerde bulunan araştırmalar incelenmiştir. Üye ülkelerin bina endüstrisinde kaliteyi sağlamak üzere geliştirdikleri yöntemler ve içinde bulunduğu durum ortaya çıkartılarak, konu hakkında ülkemizin içinde bulunduğu durum karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular irdelenerek, araştırma amacına yönelik olarak orta ölçekli bir mimarlık bürosu için bir kalite sistemi modeli geliştirilmiş ve Türkiye’de bina endüstrisinde kalitenin sağlanması açısından bir takım önerilerde bulunulmuştur.
Turkey is faced with the significant chance being a candidate of European Union Membership. However, based on the European Union’s aims and prospects, Turkey has to get used to conditions of new standards and guidelines in building industry. In order to be competitive among the international business area, the building sector has to adapt taking into account the recommendations of the European guidelines and especially standards ISO 9001 for the sake of achievement total quality in building industry. The ultimate goal of this research is to search thoroughly the possibility of the implementation of Quality Systems through ISO 9001 Quality Assurance Systems within the Architectural offices. Also the sub-objective of the research is to overview the achievement of Quality Systems in Building Industry in some Member States and discuss the problems and benefits of Quality System implementation at one of the Major Construction firms in Turkey. Moreover, according to the experience of certified construction firm which is very close to practicing architecture, to form a fundamental Model for Quality System in a medium architectural office. The main aspect of this research was based on depth case study interview for identifying the ISO 9000 Quality Assurance Systems in the field of building industry of Turkey. In conclusion, according to findings, general sensitivity of architectural offices were discussed through the achievement of quality and a quality system model for a medium architectural office and some measures are recommended to achieve quality in the building industry in Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10446
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1047.pdf10.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.