Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10440
Title: Küreselleşme Ve Metropol Kentin Değişimi: Telepolis
Other Titles: Globalization And The Change Of The Metropol City:telepolis
Authors: Uluoğlu, Belkıs
Çivi, Gürol
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Küreselleşme
Kent
Mimarlık
Teknoloji.
Globalization
City
Architecture
Technology.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada küreselleşmenin etkisi ile kentlerin fiziksel ve sosyal yapısında meydana gelen değişimler, küreselleşmenin mimarlıkla oluşturduğu arakesitler düzleminde tanımlanmaktadır. Araştırmanın temel eğilimi küreselleşmeyi tarihsel ve modern bir süreç olarak kabul ederek sonuçta sadece olumlu veya olumsuz bir yargıya ulaşmak değil, yaşanan değişim sürecini bütün yönleriyle irdelemek üzerine odaklanmıştır. Mimarlığın mekanla olan ilişkisi, farklı mekanizmaların etkileşimi sonucunda gelişen bir algoritma ortaya çıkarmaktadır. Kent bu algoritmada, mimarın üzerinde çalıştığı ürünün nesnesi, ölçeği ve söylemi ile bağlantılı olarak en önemli veri alanını oluşturmaktadır. Bu bağlamda küreselleşme sürecinde giderek daha fazla önem kazanan ve değişen kentlere dair tanımların yeniden kodlanması ve küreselleşmenin neleri içerdiğini anlamak gerekmektedir. Çalışmada küreselleşme sürecinde, bu tanımlar bağlamında kentlerde ve mimarlıkta yaşanan değişimler tartışılmaktadır.
This study investigates the impact of globalization on changing the social and physical structure of cities and attempts to define this change through the plane of intersection between globalization and architecture. The underlying theoretical attempt of the study is to take globalization as a historical and modern process and not to assess it as a positive or negative phenomenon, but to investigate the ongoing change within all its facets. This is a deliberate choice made because, as will be described in detail later, globalization is interconnected to cities and architecture through a multi-layered network of relations. Architecture’s relation to ‘space’ gives rise to an algorithm evolving as a result of the interaction among different mechanisms. In this algorithm the city forms the most important field of data as it is the object, scale and discourse of the product that an architect works on. This calls for a recodification of the definitions, related to the changing cities, which gain increasing importance in the process of globalization and a through understanding of what globalization comprises.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10440
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
870.pdf8.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.