Sarıyer Yeni Mahalle Caddesi 118 Nolu Yapının Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-14
Yazarlar
Atabeyoğlu, Gökçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sarıyer Yeni Mahalle Caddesindeki 118 kapı nolu yapı 19.y.y. başlarında, Art Nouvaeu tarzında yapılmış ve günümüze kadar özgünlüğünü büyük ölçüde korumuştur. Boğaziçi’ndeki Avrupa etkisinin mimari bir ürünü olarak cephesindeki bezemelere karşın yapı, tipik karnıyarık ve orta sofalı Türk evi özelliklerini taşımaktadır. Günümüzde, yapının her katının ayrı kullanıcısının olmasından dolayı, yapıda bir takım değişikliklere rastlanmıştır. Bu değişiklikler, 20 yy.ın sonlarında yapı sahibi tarafından yapılan tadilat sırasında gerçekleşmiş ve yapının işleyiş şemasını büyük ölçüde bozmuştur. Çalışmada yapının mevcut durumunun belgelenmesi, tarihsel gelişim sürecinin araştırılması ve korunmasına yönelik müdahalelerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Kaynak araştırmaları, ölçümler ve çizimler sonucunda yapının rölöve çizimleri, restitüsyon önerisi ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmalarla elde edilen bulgular çalışmanın sonuç kısmında değerlendirilmiştir.
The historical building which is located in Sarıyer Yeni Mahalle Street with door number 118, was built in the Art Nouveau style at the beginning of the nineteenth century and has retained its originality to a large extent. In spite of the ornamentations in the façade reflecting an architectural product of European influence, it has the characteristics of a typical Turkish house with its hall. At the present time, every storey of the building has different users and because of this, some changes has appeared. These changes are occured as a result of alteration made by building owner at the end of the twentieth centruy. In this study, documentation of existing situation of the building, investigation of it’s historical process and proposal for the method of conservation is purposed. By the research of written metarials and measurement, as measured drawings, restitution project and restoration project is prepared. The findings obtained by this study, is evaluated in the conclusion part.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
İstanbul, Boğaziçi, Restorasyon, Ahşap Karkas Yapım Sistemi, İstanbul, Boğaziçi, Restoration, Wooden Frame Construction
Alıntı