Kısmen Plastik Eğri Eksenli Kiriş Probleminin Basit Eğilme İçin Analitik Çözümü

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Arslan, Eray
Eraslan, Ahnmet N.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada basit eğilme altında eğri eksenli dar dikdörtgen kesitli bir kirişin elastikplastik analitik çözümü türetilmektedir. Küçük deformasyonlar ve düzlem şekil değiştirme durumu varsayılmıştır. Kirişin plastik davranışı Tresca akma kriteri ve ilgili akma kuralı yardımıyla lineer pekleşen malzeme için formule edilmistir. Bu koşullar altında, kirişin elastik-plastik davranışı tarif eden tek bir diferansiyel denklem elde edilmiştir. Elastik-plastik bölge denklemleri sözkonusu diferansiyel denklemin analitik çözümlenmesiyle çıkarılmıştır
In this study analytical solution of elastic-plastic narrow rectangular cross sectional curved beam subjected to pure bending is derived. Infinitesimal deformations and plane strain conditions are assumed. Plastic behaviour of the beam is formulated with Tresca’s yield criterion and its associated flow rule for linearly strain hardening material. Under these conditions one single differantial equation describing the elastic-plastic behaviour of the beam is obtained. The field equations for the elastic and plastic regions are then determined by the analytical solution of the governing equation.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı