Düşük Deformasyonlu Süreklilik Deneyi Ve Otomatik Sinyal Eşleme Yöntemi İle Kazık Kalitesinin Belirlenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Özüdoğru, Tolga Yılmaz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Düşük deformasyonlu kazık süreklilik deneyi, ortamda tek boyutlu dalga yayılımı ilkesine dayanarak kazıklarda meydana gelen süreksizliklerin (boşluklar, çatlaklar, çaptaki daralma ve genişlemeler) hızlı ve ekonomik olarak belirlenmesine olanak tanır. Bu çalışmada, Büyükçekmece bölgesinde iki yakın şantiyede imal edilen 187 adet kazık üzerinde uygulanan kazık süreklilik deneyi verileri analiz edilmiştir. Deney yöntemi olarak sonik yankı (sonic echo) yöntemi kullanılmıştır ve bu deney özel olarak sonik süreklilik deneyi olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kazık ekseni boyunca oluşan süreksizlikleri tespit etmektir. Deney verileri empedansdaki değişimleri gösterdiği için, zemin koşullarından oluşabilecek empedans farklarını hesaba katmak gerekmektedir. TNOWAVE firmasının SITWAVE adlı bilgisayar yazılımı kullanılarak, kazık süreklilik deneyi modellenmiş ve kazıklar üzerinde sinyal eşleme işlemi uygulanmıştır. SITWAVE kullanılarak güvenilir sonuçlar elde etmek için, arazide yeterli derecede zemin araştırması yapılmalı ve zemin tabakaları belirlenmelidir. Sinyal eşleme yönteminde; kazığın geometrisi değiştirilerek ölçülen sinyal verileri, yazılımın oluşturduğu sinyal verileriyle eşlenmektedir. Analizlerin sonucunda, 29 (%16) kazıkta herhangi bir süreksizlik olmadığı ve kazıkların %75’inin hem daralma hem de genişlemeye maruz kaldığı tespit edilmiştir.
Low strain pile integrity testing which utilizes one dimensional wave propagation theory makes it possible to detect major discontinuities or defects (cavities, cracks, decrease and increase in cross-section) within a pile quickly and economically. In this study, pile integrity testing data of 187 piles in two close sites located in Büyükçekmece are analyzed. The test method utilized in this project is the sonic echo method, and the test itself is specifically called the “Sonic Integrity Test”. The aim of this study is to detect occurrence of discontinuities along the pile axis. As the test data reflect the change in impedance, possible impedance diversity due to soil conditions must be known beforehand. In this manner, impedance difference caused by the discontinuities in the pile is distinguished and acquired. Using TNOWAVE’s SITWAVE application, pile integrity testing is simulated and signal matching procedure is executed. In order to achieve reliable results using SITWAVE, sufficient soil investigation must be performed to determine the soil layers and soil parameters properly. In the signal matching process, the test signal data are matched with the reference signal data simulated by the software. As the result of whole signal matching process, 29 (16%) of all 187 piles have no discontinuity and the majority (75%) of the piles have both increase and decrease in their cross-section area.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kazıklı Temeller, Bilgisayar Destekli Modelleme, Bilgisayar Destekli Analiz, Jeoteknik Mühendisliği, Dalga Yayılması, Pile Foundations, Computer Aided Modelling, Computer Aided Analysis, Geotechnical Engineering, Wave Propagation
Alıntı