Kentdışı Alışveriş Merkezlerinde Kullanıcı Taleplerinin Belirlenmesi: Adana Örneği

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Çetin, Hayriye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Küreselleşmenin etkisi ile Türkiye de kentdışı alışveriş merkezleri gelişmeye başlamıştır. Tezde, kentdışı alışveriş merkezi kullanıcılarının tanımlanması ve taleplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kentdışı alışveriş merkezi planlama sürecinde kullanıcı gereksinimlerinin ve taleplerinin bir bütün olarak ele alınması gerekliliği varsayımıyla, Adana da yer alan M1 Tepe alışveriş merkezi çalışma alanı olarak seçilmiş ve merkezdeki kullanıcılarla anket yapılmıştır. Tez sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi açıklanmıştır. İkinci bölümde, alışveriş kavramı ve tarih içindeki gelişimi incelenmiştir. Üçüncü bölümde, kentdışı alışveriş merkezi oluşum ve gelişim süreçleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, kentdışı alışveriş merkezlerinde planlama ölçütleri irdelenmiştir. Beşinci bölümde ticari etkinlikleri etkileyen faktörler ele alınmıştır. Altıncı bölümde, kentdışı alışveriş merkezlerinin Türkiye deki gelişimi ve Adana örneği incelenmiştir. Yedinci bölümde alan araştırması sonuçları değerlendirilmiştir. Sekizinci bölümü ise genel sonuçlar ve öneriler oluşturmaktadır.
Out-of-town shopping centers flourished in Turkey by the affect of globalisation. In the thesis, it is aimed to define main characteristics of the out-of-town shopping centre users and to determine their demands. With the assumption of considering the neccessity of user requirements and demands as a whole in out-of-town shopping centre planning process, M1 Tepe shopping centre in Adana is selected as the study area and questionnare is done with the users of the centre. The thesis consists of eight section. In the first section, aim, scope and method of the study are explained. In the second section, shopping concept and historic improvements are studied. In the third section, out-of-town shopping centre formation and improvement process are taken up. In the fourth section, out-of-town shopping centres planning criterions are researched. In the fifth section, factors which affect trade activities are taken up. In the sixth section, out-of-town shopping centres improvement in Turkey and Adana model are studied. In the seventh section, study area results are evaluated. General results and proposals constitute the eight section.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Küreselleşme, Aktivite merkezleri, Kentdışı alışveriş merkezi, Globalisation, Activity centres, Out-of-town shopping centre
Alıntı