Tronanın Farklı Sistemlerdeki Sülfatasyon Kapasitesinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şentürk, Gül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, doğal trona mineralinin kuru ve yaş baca gazı desülfürizasyon sistemlerindeki sülfatasyon özellikleri incelenmiştir. Doğal trona mineralinin kuru sistemde gerçekleştirilen sülfatasyon deneylerinde, sıcaklığın ve sorbentin fiziksel özelliklerinin sülfatasyon kapasitesine olan etkileri incelenmiştir. Tronanın kalsinasyon sıcaklığının sülfatasyon kapasitesini etkileyen en önemli parametre olduğu; optimum kalsinasyon sıcaklığı olarak saptanan 423 K’ de gerçekleştirilen kalsinasyon ve sülfatasyon tepkimesi sonucunda, en yüksek süllfatasyon kapasitesi değeri olan 187.77 mg SO2/g sorbent değerine ulaşıldığı belirlenmiştir. Yaş sistemde gerçekleştirilen sülfatasyon deneyleri iki farklı sıcaklık (298 K, 323 K) ve derişimde (%1, %3) yürütülmüştür. Sıcaklık, çözelti derişimi ve çesitli katkı maddelerinin sorbent çözeltisinin toplam sülfatasyon kapasitesine etkisi incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, tepkime sıcaklığının absorplanan SO3-2 miktarını ihmal edilebilecek ölçüde etkilediği; ancak sorbent derişiminin artmasıyla çözeltinin toplam sülfatasyon kapasitesinin arttığı saptanmıştır.
In this study, the trona samples in various desulphurization processes was investigated. In order to investigate the effect of temperature and the physical properties of sorbent material on the sulfation capacity number of experiments were carried out in the dry desulphurization systems. It was observed that the calcination temperature of sorbent material is the most important parameter which effects its sulphation capacity. For the calcination and sulphation reactions which were carried out at the optimum calcination temperature (423 K), the sulphation capacity of the sorbent material was reached its highest value of 187.77 mg SO2/g sorbent. In the wet desulphurization system, the sulphation reactions were carried out at two different temperatures (298 K, 323 K) and slurry concentrations (%1, %3). The effect of temperature, slurry concentration and the different additives on the sulphation capacity of sorbent was investigated. It was found that, the reaction temperature has negligible effect on the sulfation capacity; whereas increasing the sorbent concentration of slurry caused an increase in the sulphation capacity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Desülfürizasyon, Trona, Katkı Maddeleri, Desulphurization, Trona, Additives
Alıntı