Titreşen Yapı Modelleri Ve Stokastik Sistem Tanılama Yöntemleriyle Modal Parametrelerin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-11
Yazarlar
Kaplan, Kenan Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde yapı sistemlerinin güvenilirliği paralelinde, sistemlerin dinamik davranışları ile modal karakteristiklerinin doğrulukla saptanması büyük önem arz etmektedir. Titreşen sistemler için bahsi geçen dinamik davranış ve modal karakteristiklerin belirlenmesi için teorik ve deneysel yöntemler mevcuttur. Teorik yöntemler uygulama açısından kolay fakat parametrelerin doğruluğunun belirlenmesi açısından tartışmaya açıktır. Oysa deneysel yöntemler, pratikte uygulaması daha zor fakat sistemin gerçek dinamik davranışını belirlemek açısından daha doğru bilgiler verir. Örneğin bir yapının deneysel yöntemlerle dinamik davranışının belirlenmesi için yapıya ait bir takım ölçülmüş çıktılara ihtiyaç vardır. Ancak bu ölçüm işleminin pratikte yapılması zahmetli ve maliyetli bir çalışma gerektirir. Bu çalışma kapsamında, titreşen yapıların modelleme teknikleri, deterministik ve teorik yapıdan, stokastik ve deneysel yapıya doğru ilerlemek kaydıyla incelenmiş ve bu teknikler arasındaki benzerlikler ile farkların değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunlara ilave olarak çerçeve bir sistemin deterministik metodlar ve stokastik sistem tanılama yöntemleriyle dinamik parametrelerinin belirlenmesi uygulama olarak ele alınmıştır.
Nowadays determining the dynamic behaviors and modal characteristics of construction systems carry great importance for the reliability of these systems. For the vibrating constructions, the theoretical and experimental methods are used to determine the above mentioned characteristics and behaviors. Theoretical methods are simple in terms of application but may be less accurate due to several reasons. On the other hand, the experimental methods are difficult in application but provide more accurate information in terms of determining the actual dynamic behavior of the system. For instance, a group of measured data is needed in order to determine the dynamic behavior of a construction by experimental methods. However, vibration measurement is a difficult and costly process. Within the scope of this work, the modeling techniques of the vibrating constructions are analyzed progressively from deterministic and theoretical techniques to stochastic and experimental techniques. In addition to these; the similarities and differences of the listed techniques are discussed. Furthermore, figuring the dynamic parameters of a frame system by deterministic and stochastic system identification methods are demonstrated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
deterministik metodlar, stokastik metodlar, sistem tanılama, deterministic methods, stochastic methods, system identification
Alıntı