Kent İçi Çevreyollarında Dinamik Akım Kontrol Yaklaşımlarının Mikro Ölçekli Simülasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Göksu, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ilk olarak simülasyon ve kontrol stratejilerinin temelini oluşturan trafik akım teorileri makro ölçekli olarak anlatılmıştır. Ardından hidrolik modellerden türetilen trafik değişkenleri tanıtılmış ve bunların aralarındaki ilişkiler gösterilmiştir. Trafik sıkışıklığının ana sebebi olan şok dalgaları analitik olarak incelenmiştir. Daha sonra, bu modellere yapılan ana eleştiriler ve bu modele yapılan iyileştirmeler özetlenmiştir. Çalışmanın üçüncü kısmında makro-mikro-mezo ölçekli simülasyon modelleri anlatılmış ve ardından dördüncü bölümde trafik kontrol yaklaşımları anlatılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında, çalışma sahası tanıtılmıştır. RTMS ten (Remote Traffic Microwave Sensor-Uzaktan Trafik Mikrodalga Algılayıcısı) veri toplama yöntemi anlatılmış ve veri metodolojisi anlatılmıştır. Bununla birlikte, mikro ölçekli simülasyon programı PTV VISSIM tanıtılarak bu programın uzunlamasına ve yanal hareket modelleri anlatılmıştır. Kalibrasyon yöntemi anlatılarak simülasyonun geçerliliği sınanmıştır. Dinamik katılım konreol yaklaşımlarında ALINEA algoritmasının özel iki durumu sınanmış ve değişken hız yönetimi yaklaşımı için dört durum önerilmiştir. Katılım kontrolü için yeşil süre değişimleri, değişken hız yönetimi uygulamaları için hız limitlerinin değişimi ve yoğunluk profilleri çizdirilmiştir. Son olarak toplam seyahat süresi, taşıt başına ortalama gecikme süreleri, taşıt başına ortalama dur kalk sayıları gibi değişik performans ölçütleri için sonuçlar değerlendirilmiştir.
In this thesis, Firstly traffic flow theories are mainly introduced in macroscale which forms the basis of the most of the simulation studies and control strategies. Then relationship between the traffic variables are demonstrated and the flow theories based on the hyraulic model are analyzed and the shockwaves which are the main reason of the traffic congestion shown analytically. Thereafter, main critisism about these models are discussed and improvements are summarized. In the third section of this study macro-micro-mesoscopic simulation models are described and later in the fourth section traffic control approaches are explained. In the application part of this study, the study field is introduced. Data collection methods from RTMS (Remote Traffic Microwave Sensor) are briefly explained and the data methodology is expressed. Moreover, the microsimulation program PTV VISSIM is described and longitudinal and lateral movement models are described. Calibration method is described which demonstrates the validation of the simulation. For dynamic ramp metering approach two cases of ALINEA algorithm are proposed and for VSL approaches four cases are proposed. The fluctuations of the green time for ramp metering and the speed limits for VSL is plotted. Also density profiles for each approach is selected. At the end, results are discussed for various performance indicators such as total travel time, average delay time per vehicle, average number of stops per vehicle, etc.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
akıllı ulaşım sistemleri, trafik mühendisliği, katılım kontrolü, değişken hız yönetimi, dinamik trafik akım kontrolü, mikro ölçekli trafik simülasyonu, trafik akım teorisi, intelligent transportation systems, traffic engineering, ramp metering, variable speed limit, dynamic traffic flow control, microscopic traffic simulation, traffic flow theory
Alıntı